Direct naar:

Tweede Kamerverkiezingen 2021

Op 17 maart 2021 vonden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. De Patiëntenfederatie heeft in aanloop naar de verkiezingen punten aan de politieke partijen meegegeven om de zorg voor patiënten te verbeteren. Nu de politieke partijen druk zijn met het formatieproces brengen we deze punten opnieuw onder hun aandacht.

Lees hier welke onderwerpen de Patiëntenfederatie onder de aandacht brengt voor de komende Kabinetsperiode.

Torentje Den Haag voor Verkiezingen

Preventie: van nazorg naar voorzorg

Een volgend kabinet moet de zorg kantelen richting preventie en investeren in gezondheid. Dat is de oproep die de Initiatiefgroep Preventieakkoord vandaag doet in zijn brief aan de informateur.
Goede zorg is nodig voor een gezond en vitaal Nederland. Maar er is meer nodig. Een krachtige uitbouw van het Nationaal Preventieakkoord van 2018 is noodzakelijk om de sociaal-economische gezondheidsverschillen in Nederland nu écht te verkleinen.

Focus op preventie
De Initiatiefgroep Preventieakkoord, waarin zo’n 20 organisaties samenwerken, heeft concrete voorstellen voor de verbreding, verdieping en verankering van het Nationale Preventieakkoord uit 2018. De partijen signaleren dat corona heeft bijgedragen aan het bewustzijn dat een gezond en vitaal Nederland meer vraagt dan alleen goede zorg. Aandacht voor ieders woonomgeving, gezinssituatie, veiligheid, armoede en schulden kan voorkómen dat we zorg nodig hebben, en daar doet de Initiatiefgroep diverse voorstellen voor. Een belangrijk aanvulling op de thema’s roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht moet worden: mentale gezondheid.

De initiatiefgroep Preventieakkoord is een brede maatschappelijke coalitie van organisaties onder voorzitterschap van Mariëtte Hamer. De deelnemende organisaties zijn onder meer: GGD GHOR Nederland, Federatie voor Gezondheid, PO-raad, Sociaal Werk Nederland, RVS, VNO-NCW, Noaber, de Nederlandse GGZ, VNG, KNMG, Pharos, Mbo Raad, van Leer Foundation, Patiëntenfederatie Nederland en NOC*NSF.

Oproep aan Kabinet: investeer in preventie, digitale zorg en zorgmedewerkers

Het is belangrijk dat er de komende periode door het Kabinet aan twee kanten wordt geïnvesteerd. In preventie, om de toename van chronische aandoeningen terug te dringen en de mentale en fysieke weerbaarheid van mensen te versterken. En in de zorg zelf door te investeren in zorgprofessionals, mantelzorgers, vrijwilligers. Daarbij is het belangrijk dat de zorgsector gefaciliteerd wordt in de omslag naar hybride zorg. Zodat patiënten en zorgverleners volwaardig gebruik kunnen maken van digitale zorg. Digitale zorg kan ook de druk op de zorg verlichten. 

Drie belangrijke pijlers

De partijen van de Agenda voor de Zorg roepen het nieuwe kabinet op om een brede investeringsagenda voor de zorg op te nemen in het regeerakkoord. In een brief aan de informateur pleiten we voor investeringen, gericht op 3 punten.

1. Domein overstijgend preventiebeleid waarbij samenwerking tussen het sociale- en zorgdomein wordt ondersteund.
2. Waardering, betere voorwaarden en faciliteiten voor zorgverleners, mantelzorgers en vrijwilligers.
3. Adequate gegevensuitwisseling en randvoorwaarden om digitale zorg volwaardig onderdeel te maken van de zorgverlening in alle sectoren.

Lees hier de brief aan de informateur.

Brief Patiëntenfederatie aan de informateur

Vorige week bracht de Patiëntenfederatie via een brief punten in voor de kabinetsformatie 2021. We vragen om in de komende kabinetsperiode een onomkeerbaar begin met de transformatie naar hybride zorg te maken en  patiënten het recht te geven te kunnen kiezen tussen fysieke en digitale zorg. Ook verzoeken we het nieuwe kabinet zich sterk te maken voor het voorkomen van stapeling van zorgkosten voor patiënten. En we willen dat er serieus werk wordt gemaakt van de invoering van burgerinspraak bij grote veranderingen in het zorglandschap. Als laatste doen we een pleidooi om ervoor te zorgen dat de belangrijke bijdrage van de patiëntenbeweging op alle niveaus mogelijk blijft. 

Het Grote Zorgdebat 2021

We hebben een uitzonderlijk jaar achter de rug. Het coronavirus heeft veel impact op de zorg; op zorgmedewerkers, patiënten en cliënten en op zorgaanbieders en financiers van zorg. De zorg en de gevolgen van de coronacrisis zijn dan ook een belangrijk thema tijdens de verkiezingen. In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen organiseerde een breed scala aan zorgpartijen Het Grote Zorgdebat. Op 8 maart gingen kandidaat-Kamerleden met elkaar in debat over hun ideeën voor de toekomst van de zorg.

Reactie op discussienota Zorg voor de Toekomst

Meer mens, minder patiënt. Die titel gaven we in 2018 aan onze toekomstvisie1. Een titel die precies samenvat waar het voor ons in de kern om gaat. We zijn allemaal anders en dat is maar goed ook. Dé patiënt bestaat niet. Maar we streven wel allemaal naar een goed en betekenisvol leven. Dat is ons punt van vertrek én aankomst in reactie op de discussienota Zorg voor de Toekomst: het perspectief van mensen zelf.

In de ogen van Patiëntenfederatie Nederland komt dat perspectief in de discussienota nog onvoldoende tot zijn recht. Wij zien vooral maatregelen waarbij bestaande instellingen en instituties centraal staan. Wij moedigen u graag aan om radicaal te kiezen voor het perspectief van mensen zelf in de uiteindelijke versie van de contourennota.

Daarom nemen wij in onze reactie de vijf toekomstbeelden van onze visie als uitgangspunt. We voegen daar een zesde punt aan toe waarin we onze reactie op de voorstellen voor organisatie en financiering bespreken.

Meer mens, minder patiënt

In het voorjaar 2020 publiceerden we een pamflet met acht belangrijke thema's:

De juiste zorg op de juiste plek

In juni 2020 brengt de Patiëntenfederatie een essay in over de ontwikkelingen en nieuwe inzichten die de coronacrisis met zich hebben meegebracht. Zoals lessen over de organisatie en inrichting van het zorglandschap, de inzet van digitale zorg en betrokkenheid van burgers.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!