Projecten

Over ons

Patiëntenfederatie Nederland maakt zich sterk voor alle mensen die zorg nodig hebben, nu of in de toekomst. Wij geven patiënten een stem: in de spreekkamer, in de politiek, bij de zorgverzekeraar en in het nieuws.

Projecten

Patiëntenfederatie Nederland werkt aan verschillende projecten over onderwerpen als medische richtlijnen, patiëntenrechten, keuzehulpinstrumenten en monitoring. Vaak werken wij binnen projecten samen met lid- en collegaorganisaties. Hieronder vindt u een overzicht van onze projecten met een korte beschrijving.

Mijnkwaliteitvanleven.nl

Mijnkwaliteitvanleven.nl is een grootschalig programma dat laat zien wat de gevolgen zijn van de veranderingen in de langdurige zorg voor mensen. Doel van het programma is om gezamenlijk de vinger aan de pols te houden bij alle ontwikkelingen in de langdurige zorg.

Website

www.mijnkwaliteitvanleven.nl

Deelnemers

Het programma is voor mensen met een chronische ziekte of beperking, mensen die door het ouder worden meer beperkingen ervaren en hun mantelzorgers. Via een online vragenlijst brengen deelnemers twee keer per jaar hun eigen situatie in beeld. De vragenlijst vormt een goede voorbereiding op gesprekken met anderen, zoals familie, de gemeente of een hulpverlener.

Professionals hebben met Mijnkwaliteitvanleven.nl een instrument in handen. Hiermee krijgen zij (beter) zicht op de manier waarop mensen hun leven, de zorg en ondersteuning ervaren.

Initiatief en samenwerking

Mijnkwaliteitvanleven.nl is een samenwerking van Patiëntenfederatie Nederland, Nationaal Ouderenfonds, Mezzo, Per Saldo, Zorgbelang Nederland en Ouderenkoepel CSO.

Looptijd

2014 t/m 2019

Patiëntenparticipatie in onderzoek

Patiëntenparticipatie is het inbrengen en benutten van de specifieke ervaringsdeskundigheid van patiënten of cliënten en/of hun naasten bij onderzoek, beleid of kwaliteit van zorg. Medisch wetenschappelijk onderzoek bestaat uit een onderzoekscyclus met verschillende stappen. Tijdens iedere stap is patiëntenparticipatie mogelijk.

Patiëntenfederatie Nederland is betrokken bij de stappen ‘Onderwerpen identificeren’ (kennisagenda’s opstellen) en ‘Onderzoeksdesign beoordelen’

Voor het beoordelen van het onderzoeksdesign heeft Patiëntenfederatie Nederland sinds 2012 een samenwerkingsovereenkomst met ZonMw.

Referentenpanel

Er is een referentenpanel opgericht om subsidieaanvragen voor medisch wetenschappelijk onderzoek te beoordelen op drie punten:

 • relevantie vanuit patiëntenperspectief;
 • haalbaarheid vanuit patiëntenperspectief;
 • patiëntenparticipatie; het betrekken van ervaringsdeskundigen bij het opstellen, uitvoeren en implementeren van het onderzoek.

Het referentenpanel bestaat uit patiënten, ex-patiënten en naasten (zoals familie en mantelzorgers). Allemaal ervaringsdeskundigen in de zorg. De inzet van het referentenpanel stimuleert onderzoekers om ervaringsdeskundigen te betrekken bij het opstellen, uitvoeren en implementeren van het onderzoek. De verwachting is dat hierdoor in de projectuitvoering het patiëntenperspectief beter is gewaarborgd en de onderzoeken relevanter zijn vanuit patiëntenperspectief.

Het referentenpanel wordt ingezet bij verschillende onderzoeksprogramma’s van ZonMw. Zoals Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG), DoelmatigheidsOnderzoek (DO) en Palliantie. Naast de inzet van het referentenpanel adviseert Patiëntenfederatie Nederland regelmatig referentenpanels van organisaties die ook actief zijn op dit gebied. Zoals patiëntenorganisaties en gezondheidsfondsen.

In 2015 heeft Patiëntenfederatie Nederland van ZonMw een parel gekregen voor de inzet van het referentenpanel.

Bent u geïnteresseerd om deel te nemen aan het referentenpanel? Mail dan naar .

Ervaringen referentenpanel
Lees de ervaringen van panelleden Henk Veltman, Anne Tjallingii, Joke van Galen en René Luigies.


Meer Informatie

Voor panelleden is hier meer informatie te vinden (inloggen) >>

 

 

Aandacht voor Iedereen (AVI)

Door de decentralisatie van de AWBZ-zorg heeft de gemeente er taken rondom langdurige zorg bijgekregen. Het programma ‘Aandacht voor Iedereen’ is opgezet om leden van Wmo- raden en lokale belangenbehartigers te informeren over deze verandering en hen te adviseren over hun rol daarbij. Daarnaast monitort het programma de gevolgen van de veranderingen voor cliënten en mantelzorgers.

Website

www.aandachtvooriedereen.nl

Initiatief en samenwerkingsverbanden

In het AVI-project werken landelijke koepels van cliëntenorganisaties en de koepel van Wmo-raden samen met lokale en regionale cliëntenorganisaties.

Patiëntenfederatie Nederland is zowel penvoerder van het gehele AVI-programma als verantwoordelijk voor de uitvoering van de cliëntenmonitor in samenwerking met Ieder(In), MIND, Mezzo en Per Saldo.

Looptijd

De monitor vindt plaats in de jaren 2013, 2014 en 2015 en omvat vier digitale raadplegingen, vier verdiepende onderzoeken onder 240 cliënten verdeeld over 12 gemeenten en een feedback-cyclus waarin de uitkomsten ook op lokaal niveau worden gedeeld. 

 

PG werkt samen

Onder de naam ‘PG werkt samen’ zijn Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in) en MIND (Landelijk Platform Psychische Gezondheid) een samenwerking gestart. ‘PG werkt samen’ wil de stem van de cliënt versterken. Er zijn drie programmalijnen:

 • Signaal en advies (versterking van infrastructuur): samenwerken bij het verzamelen van patiëntervaringen en het geven van informatie, advies en juridische ondersteuning door middel van meldpunten, meldacties, panels en informatiepunten.
 • Kwaliteit (bevorderen kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven): een prominente rol van het cliëntperspectief in kwaliteitstrajecten als onderdeel van het kwaliteitsinstituut.
 • Participatie (bevorderen van maatschappelijke participatie): gelijke rechten, plichten en kansen voor mensen met en zonder beperking.

Website

www.pgwerktsamen.nl  

Initiatief en samenwerkingsverbanden

De drie koepels Ieder(in), Patiëntenfederatie Nederland en LP GGZ intensiveren hun samenwerking met het programma ‘PG werkt samen’.

Looptijd

2012 t/m 2015.

 

Arbeidsparticipatie chronisch zieken

Het programma wil de deelname van chronisch zieken op de arbeidsmarkt vergroten. Door nieuwe wetgeving en de aandacht voor dit onderwerp in het sociaal akkoord is er behoefte aan adequate informatie en ondersteuning om werknemers met een chronische ziekte aan het werk te houden. Daarom hebben wij het initiatief genomen om samen met patiëntenorganisaties en sociale partners te komen tot een breed gedragen programma. Het programma richten zich op het behoud van werk, het voorkomen van uitval en het vergroten van het werkvermogen van werknemers met een chronische aandoening.

Twee programmaonderdelen

Het programma bestaat uit twee onderdelen:

 1. Ervaringsdeskundigen ondersteunen werknemers met een chronische aandoening en hun werkgevers.
 2. Tools en handvatten die door ervaringsdeskundigheid zijn ontwikkeld worden bijeengebracht. Werknemers en werkgevers kunnen vervolgens gebruik maken van deze tools.

 

KIDZ

Wat is KIDZ?

Hoe krijgen patiënten meer invloed op de kwaliteit van zorg? Het programma KIDZ wil hierop een antwoord bieden.

KIDZ staat voor Kwaliteit, Inzicht en Doelmatigheid in de medisch specialistische Zorg. Onder de naam KIDZ ontwikkelen verschillende patiëntenorganisaties samen met Patiëntenfederatie Nederland producten en tools. Dit zijn producten en tools waarmee de kwaliteit van de medisch specialistische zorg beïnvloed en gemeten kan worden. Het uitgangspunt van KIDZ is altijd het perspectief van de patiënt.

Ontstaansrecht KIDZ

KIDZ is ontstaan uit het Bestuurlijk Hoofdlijnenakkoord Medisch Specialistische Zorg. Dit akkoord werd op 15 juli 2013 gesloten tussen zeven partijen: het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Vereniging van ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) De Federatie van Medisch Specialisten (FMS) en de Nederlandse Patiëntenfederatie Nederland.

De afspraak binnen dit hoofdlijnenakkoord is dat deze partijen zich gezamenlijk inzetten voor de verbetering van de kwaliteit en doelmatigheid van zorg.

Aandachtsgebieden en projecten

De patiëntenorganisaties en Patiëntenfederatie Nederland werken binnen vier aandachtgebieden aan KIDZ. Ieder aandachtsgebied bevat verschillende projecten, die in samenhang worden uitgevoerd. Hieronder vindt u de vier aandachtsgebieden.

1. Richtlijnen/Kwaliteitsstandaarden

In richtlijnen staan aanbevelingen voor zorgverleners over hoe zij goede zorg kunnen verlenen. Zorg die aansluit op de zorgvraag van patiënten. Naast wetenschappelijk onderzoek worden kennis, ervaringen en voorkeuren van zorgverleners en patiënten meegenomen in de richtlijn. Een richtlijn is een vorm van een kwaliteitsstandaard.

In medisch specialistische richtlijnen en kwaliteitsstandaarden willen we de inbreng van het patiëntperspectief vergroten en professionaliseren. Artsen kunnen hierdoor meer patiëntgericht behandelen. En
patiënten krijgen inzicht in de zorg die zij mogen verwachten. Bijvoorbeeld inzicht in welke behandelopties er zijn.

 • Projecten zijn er onder andere op gericht om:
 • Patiënten en patiëntenorganisaties meer te betrekken bij de ontwikkeling van richtlijnen.
 • Patiëntvertegenwoordigers een volwaardige rol te geven bij de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden.
 • Patiëntvertegenwoordigers in richtlijnen ondersteuning te bieden.
 • Informatie en hulpmiddelen te ontwikkelen die voor patiënten relevant zijn.

2. Transparantie

Transparantie in de zorg geeft patiënten meer inzicht in de kwaliteit van zorg. Door dit inzicht kunnen patiënten beter zien welke zorg het beste bij hem of haar past. Patiënten kunnen zo zelf een goede keuze maken voor hun zorg.

We ontwikkelen vergelijkingshulpen waarmee patiënten het ziekenhuis of behandelcentrum kunnen kiezen dat het beste past bij zijn of haar wensen.

Projecten zijn er onder andere op gericht om:

 • Indicatoren op te stellen vanuit patiëntperspectief. Een indicator is een meetbaar onderdeel van de zorg dat een indicatie geeft over de kwaliteit van zorg. Deze inzichten worden openbaar gemaakt.
 • Vergelijkingshulpen te ontwikkelen voor patiënten. Vergelijkingshulpen bieden per aandoening informatie over het aanbod van zorg. En informatie over de kwaliteit van zorg die zorgaanbieders/ziekenhuizen
 • verlenen. 

3. Samen beslissen

Met ‘Samen beslissen’ bedoelen we dat patiënten samen met hun zorgverlener beslissen over welke zorg het beste bij hen past. Welke behandeling voor patiënten het verstandigste is, hangt mede af van hun wensen en hun situatie. Projecten zijn er onder andere op gericht om:

 • Patiënten te stimuleren om samen met de zorgverlener te beslissen over hun behandeling. Een voorbeeld hiervan is de campagne ‘3 goede vragen’.
 • Keuzehulpen te ontwikkelen met goede en betrouwbare informatie die mensen helpen bij het kiezen tussen (behandel)mogelijkheden.

4. Doelmatigheid

De doelmatigheid in de zorg moet omhoog. We willen gepast gebruik van zorg: de juiste zorg op de juiste plaats, op het juiste moment. Om zo ook de efficiëntie in de zorg te vergroten en de groei van zorgkosten in de hand te houden.

Projecten zijn er onder andere op gericht om:

 • De wensen, behoeften en ervaringen van patiënten kenbaar te maken aan wetenschappelijke verenigingen. Voor hun onderzoeksagenda en voor verbeterprojecten, zoals ‘Verstandige Keuzes’.
 • Patiënten/verzekerden en zorgverleners meer bewust te laten worden van zorgkosten.
 • Verschillen in aantal (en kosten van) behandelingen tussen regio’s en ziekenhuizen inzichtelijk te maken. En patiënten hiervan bewust te maken. Het doel is om op deze manier praktijkvariatie te verminderen.
 • Kwaliteits-en doelmatigheidsagenda. NPCF, FMS, NVZ, NFU, ZN en ZKN werken aan een gezamenlijke agenda om de zorg betaalbaar te houden en om patiënten gepaste zorg te blijven/kunnen bieden. Activiteiten voor deze agenda worden uitgevoerd op verschillende niveaus: systeemniveau, meso niveau/koepelniveau en op aandoeningsniveau/werkvloer.

Wie voeren KIDZ uit?

Patiëntenfederatie Nederland coördineert KIDZ en voert dit uit samen met de volgende patiëntenorganisaties:

Logo Levenmetkanker 3Logo Hart en VaatgroepLogo LongfondsLogo Diabetes Vereniging Nederlandspierziekten nederlandLogo Zorgbelang NederlandLogo Nier Patienten VerenigingLogo MS VerenigingLogoKind en ZiekenhuislogoVSOP

Samenwerking in het veld

Het programma wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de Federatie van Medisch Specialisten (FMS) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Daarnaast vindt goede afstemming plaats met andere organisaties, zoals het Kwaliteitsinstituut.

Meer informatie

Heeft u vragen over KIDZ of wilt u meer informatie? Neem dan contact op via e-mail: of telefoon: 030 297 0303

De resultaten van KIDZ zijn beschikbaar voor iedere patiëntenorganisatie.

Producten voortkomend uit KIDZ

 

Kwaliteit en keuze in de verpleging en verzorging thuis

In ontwikkeling

Dit project moet inzicht bieden in de zorg die thuis plaatsvindt. Juist nu het beleid erop is gericht dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen, is inzicht in de zorg thuis van groot belang. Het projectplan bestaat uit:

 • In beeld brengen wat mensen belangrijk vinden in de thuisverpleging.
 • Opnemen kwaliteit- en keuze-informatie op ZorgkaartNederland.
 • Ontwikkelen keuzehulpen.
 • Verkennen van de bruikbaarheid van cliëntervaringen voor kwaliteitsverbetering.

Initiatief en samenwerkingsverbanden

Het projectplan ‘Kwaliteit en keuze in de verpleging en verzorging thuis’ is ontwikkeld door Patiëntenfederatie Nederland in samenspraak met brancheorganisaties.

Looptijd

Bij toekenning van de subsidie begint dit project in 2015. Het project heeft een looptijd van twee jaar.

 

 

 

Afgesloten projecten

PGD-kader 2020

Het project PGD-kader 2020 heeft als doel: een kader scheppen voor de ontwikkeling en invoering van het persoonlijke gezondheidsdossier (PGD). Het streven is dat in 2020 alle inwoners van Nederland kunnen beschikken over een digitaal PGD en het op een zinvolle manier kunnen gebruiken.

Bundelen kennis

De kennis rondom Persoonlijk Gezondheidsdossiers (PGD's) is enorm versnipperd. Bundeling van beschikbare (internationale) kennis is essentieel. We bundelen beschikbare (internationale) kennis en ervaring en werken samen met partnerinitiatieven en patiënten die concrete praktijkervaringen toevoegen. Zo geven we het PGD Kader handen en voeten.

Website

www.pgdkader2020.nl 

Initiatief en samenwerkingsverbanden

Patiëntenfederatie Nederland, KNMG en ZN. We werken samen met partnerinitiatieven en patiënten.

Looptijd

Het project PGD Kader 2020 ging in april 2014 van start met financiële ondersteuning van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Na 1,5 jaar zal het project klaar zijn.

Kwaliteit in Zicht

 

logo kiz

Hoe krijg je als patiënt invloed op de kwaliteit van zorg? De grote patiëntenorganisaties werken samen onder de naam Kwaliteit in Zicht (KIZ) om antwoord te geven op deze vraag. Voor meer informatie: klik hieronder op lees meer, kijk in het blokje 'Producten Kwaliteit in Zicht' of neem contact op met Heleen Post, programmamanager, 06-136 957 26, .

 

> Bekijk hier de complete film over KIZ (28:48 min)

Onder de programmanaam Kwaliteit in Zicht (KIZ) ontwikkelen de betrokken organisaties een methode met 'instrumenten' (criteria, keuzehulpmiddelen) waarmee de kwaliteit van zorg beïnvloed en gemeten kan worden. Het uitgangspunt daarbij is altijd het perspectief van de patiënt.

Klik hier voor een uitgebreide uitleg over het programma Kwaliteit in Zicht,  via een 'Prezi' presentatie. U kunt, om de presentatie te zien, steeds op het driehoekje onderaan de pagina klikken.

De door KIZ opgeleverde documenten kunt u lezen en gratis downloaden via de links in het blokje 'Producten Kwaliteit in Zicht' of via de kennisbank met als zoekwoord 'Kwaliteit in Zicht'.

Uitleg Kwaliteitscriteria

U kunt in de kennisbank de Basisset Kwaliteitscriteria, voor de zorg aan mensen met een chronische aandoening gratis downloaden.

De basisset biedt een model voor het ontwikkelen of wijzigen van aandoeningspecifieke kwaliteitscriteria vanuit patiëntenperspectief.

In de kennisbank vindt u bovendien de handleiding voor het gebruik van de basisset, een praktijkvoorbeeld en een handleiding voor het gebruik van GoogleDocs als hulpmiddel.


Aandoeningspecifieke kwaliteitscriteria

Vanuit deze basisset ontwikkelen de verschillende patiëntenorganisaties aandoeningspecifieke kwaliteitscriteria voor hun specifieke aandachtsgebied(en). In de kennisbank kunt alle aandoeningspecifieke kwaliteitscriteria die inmiddels zijn opgeleverd downloaden. Deze helpen patiënten bij het kiezen en spelen een rol bij het verbeteren van de kwaliteit van de zorgverlening.

Zo kunnen zij worden gebruikt bij:

 • patiëntgerichte kwaliteitsverbeteringen
 • patiëntenvoorlichting
 • inkopen van zorg van goede kwaliteit
 • zorgstandaarden en/of richtlijnontwikkeling


KIZ-organisaties

De zes grootste patiëntenorganisaties, te weten het Astma Fonds, de Diabetesvereniging Nederland, De Hart&Vaatgroep, de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties, de Reumapatiëntenbond en de Vereniging Spierziekten Nederland hebben de handen ineen geslagen met de Patiëntenfederatie Nederland om dit project op te pakken.


Aanvragen subsidies

Patiëntenorganisaties vragen in toenemende mate gezamenlijk subsidie aan voor een project. Om bij het doorbetalen van die subsidie geen BTW te hoeven betalen is een model overeenkomst gemaakt.

Deze kunt u in de kennisbank gratis downloaden.

 

Preventief (zelf-)onderzoek (PZO)

In 2012 is het project PZO van start gegaan. Deze Visienotitie is de uitkomst van het traject visieontwikkeling door patienten- en consumentenorganisaties op het onderwerp Preventief (zelf) onderzoek (PZO).  De Visieontwikkeling is de eerste fase van dit project dat liep tot medio 2015. Hierna heeft de visie nog een kleine actualisatie aan de hand van de resultaten van het uitgevoerde project ondergaan.


Preventief (zelf)onderzoek past in de opvatting dat men zelf (mede) verantwoordelijkheid draagt voor de eigen gezondheid. Dit kan worden ondersteund als de gebruikers ook in staat worden gesteld om het nut, de noodzaak en de kwaliteit van deze testen en onderzoek te kunnen
beoordelen.

Preventief medisch (zelf) onderzoek (PZO) is een breed begrip en omvat alle soorten onderzoek gericht op vroege opsporing van een aandoening; screening, bevolkingsonderzoek, gezondheidsonderzoek, bodyscans, online vragenlijsten en doe-het- zelftests. Gekozen is voor deze brede scope omdat steeds meer nieuwe vormen van PZO hun weg vinden naar de zorg. Daarin liggen kansen, maar ook bedreigingen.

Visienotitie PZO 2015, pdf 1MB >>