Doelmatigheid

Doelmatigheid

Binnen de afgesproken kwaliteits- en doelmatigheidsagenda werken we samen met veldpartijen om de kwaliteitscyclus rondom 30 aandoeningen te maken. De kwaliteitscirkels zijn in kaart gebracht, de witte vlekken zijn geïndentificeerd, en er zijn actieplannen opgesteld.

Wat en hoe

In het hoofdlijnenakkoord medisch specialistische zorg heeft de Patiëntenfederatie samen met andere veldpartijen afgesproken dat we samenwerken om de groei van de zorgkosten in de hand te houden en gepast gebruik te bevorderen.
Binnen de afgesproken kwaliteits- en doelmatigheidsagenda werken we samen met veldpartijen om de kwaliteitscyclus rondom 30 aandoeningen (vastgesteld door het Zorginstituut) te vervolmaken. De kwaliteitscirkels zijn in kaart gebracht, de witte vlekken zijn geïndentificeerd, en er zijn actieplannen opgesteld.

Het doel is om te zorgen voor de juiste zorg, op de juiste plaats, op het juiste moment.
Eén van de manieren om dit te bewerkstelligen is door middel van zorgevaluatie. Van lang niet alle zorg die in Nederland verleend wordt staat namelijk vast dat het effectief is. Door de kennishiaten in kaart te brengen en daar vervolgens wetenschappelijk onderzoek naar te doen wordt er steeds meer bekend over wat effectieve en niet-effectieve zorg is. Patiëntenorganisaties zijn betrokken bij het in kaart brengen van de kennishiaten en bij het prioriteren van die kennishiaten. Daarnaast hebben ze en rol bij het wetenschappelijk onderzoek zelf d.m.v. patiëntenparticipatie. Naast kennishiaten brengen patiëntenorganisaties ook implementatieproblemen naar voren die opgepakt moeten worden om gepaste zorg te bevorderen.

Naast de kwaliteits- en doelmatigheidsagenda en de onderzoeksagenda’s is ook kostenbewustzijn onderdeel van de pijler Doelmatigheid. Samen met andere veldpartijen waaronder Zorgverzekeraars Nederland werkt de Patiëntenfederatie aan het kostenbewustzijn van patiënten en zorgconsumenten. Dit richt zich op 4 onderdelen: het verhogen van het kosteninzicht voorafgaand aan een behandeling, een duidelijker kostenoverzicht na afloop van een behandeling (waaronder een verbeterde zorgnota), het terugdringen van no-shows (patiënten die zonder opgaaf van reden niet op de afspraak verschijnen), en het berbeteren van de klachtafhandeling van patiënten/verzekerden over onduidelijke of verkeerde rekeningen.