Europa

De Europese Unie ondersteunt de lidstaten bij het verbeteren van de gezondheid van EU-burgers. Dit doet de EU door middel van volksgezondheidsbeleid. De lidstaten bepalen zelf hoe zij de gezondheidszorg in hun land organiseren. Sinds 2018 is de Patiëntenfederatie lid van de European Patients Forum (EPF), omdat het belangrijk is om te weten wat er speelt op Europees niveau. En waar het relevant is, willen we ook invloed uitoefenen op het EPF-beleid en op de nieuwe meerjarenvisie die de EPF voorbereidt. Binnen de EPF zijn we lid van de werkgroep e-health. Hier verspreiden we ons gedachtengoed: het veilig uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen patiënten en gezondheidsprofessionals.

EU4Health 2021-2027 – een visie op een gezondere Europese Unie

EU4Health is het antwoord van de EU op COVID-19. De pandemie heeft grote gevolgen voor de patiënten, het medisch en zorgpersoneel en de gezondheidsstelsels in Europa. Het nieuwe EU4Health-programma zal zich niet beperken tot crisisrespons maar ook daarna de veerkracht van de gezondheidsstelsels versterken.

Het bij Verordening (EU) 2021/522 vastgestelde programma EU4Health zal financiële middelen verlenen aan in aanmerking komende entiteiten, gezondheidsorganisaties en ngo’s uit EU-lidstaten of met het programma geassocieerde derde landen.

Actiegebieden

Met EU4Health investeert de EU 5,3 miljard euro in maatregelen met een toegevoegde waarde voor de EU. Ze vormen een aanvulling op het beleid van de EU-lidstaten en zijn gericht op een of meer doelstellingen van EU4Health:

Om de vier algemene doelstellingen te halen zijn de volgende actiepunten opgezet:

1. De gezondheid in de Unie verbeteren en bevorderen:
o ziektepreventie en gezondheidsbevordering
o internationale gezondheidsinitiatieven en samenwerking

2. Grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen aanpakken:
o preventie, paraatheid en respons op grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen
o aanvulling van de nationale voorraden van essentiële crisisgerelateerde producten
o vorming van een reserve voor medisch, zorg- en ondersteunend personeel

3. Geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en crisisgerelateerde producten verbeteren:
o geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en crisisgerelateerde beschikbaar en betaalbaar maken

4. Gezondheidszorgstelsels sterker, veerkrachtiger en efficiënter maken:
o gezondheidsdata, digitale instrumenten en diensten, en de digitale transformatie van de gezondheidszorg versterken
o de gezondheidszorg beter toegankelijk maken
o EU-gezondheidswetgeving en empirisch onderbouwde beleidsvorming ontwikkelen en uitvoeren
o geïntegreerde werkzaamheden van nationale zorgstelsels

EU4Health zal de weg vrijmaken voor een Europese gezondheidsunie door te investeren in dringende gezondheidsprioriteiten. Zoals de respons op de COVID-19-crisis en de versterking van de veerkracht van de EU bij grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid, het Europees kankerbestrijdingsplan en de farmaceutische strategie voor Europa.

Er zullen ook meer inspanningen worden geleverd op andere gebieden, zoals de digitalisering van de gezondheidsstelsels, het terugdringen van het aantal tegen antimicrobiële stoffen resistente infecties en het verhogen van de vaccinatiegraad.

De EU zal succesvolle initiatieven (bijvoorbeeld de Europese referentienetwerken voor zeldzame ziekten) uitbreiden en de internationale samenwerking ter bestrijding van wereldwijde bedreigingen van de gezondheid opvoeren.

Lidmaatschap European Patients Forum (EPF)

Sinds 2018 is de Patiëntenfederatie lid van de European Patients Forum (EPF). De EPF wil patiënten en patiëntenorganisaties versterken. Dit gebeurt op verschillende manieren:

De EPF is de coördinerende partij van de European Patient Academy for Innovative Products (EUPATI) en doet mee aan verschillende projecten, initieert campagnes en werkt samen met anderen.

De Patiëntenfederatie is binnen de EPF lid van de werkgroep E-health. In deze werkgroep verspreiden we het MedMij gedachtengoed. De EPF bereidt in 2020 een nieuwe meerjarenvisie voor. Ook hierin is de Patiëntenfederatie betrokken.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!