Inbreng Patiëntenfederatie voor deze kabinetsperiode

De Patiëntenfederatie heeft (stand-)punten aan de politieke partijen meegegeven om de zorg voor patiënten te verbeteren. Lees hier welke onderwerpen de Patiëntenfederatie verder en weer onder de aandacht brengt voor het huidige kabinet.

Kamerbrief over het Integraal Zorgakkoord; het IZA

Op 12 oktober 2022 buigt de Tweede Kamer zich over het Integraal Zorgakkoord (IZA), dat tal van betrokkenen bij de zorg en het ministerie van VWS onlangs met elkaar overeenkwamen.

Patiëntenfederatie Nederland staat achter dit akkoord dat, mits goed uitgewerkt en doorgevoerd, kan voorkomen dat de zorg in Nederland verder vastloopt en onbetaalbaar dreigt te worden. Daarom steunen we de plannen voor goede regionale samenwerking, bundeling van hoogcomplexe zorg en zorg die domeinoverstijgend zoveel mogelijk aan huis of dichtbij huis wordt geleverd. Zorg zonder schotten, zodat mensen de zorg krijgen die ze nodig hebben en die bij ze past. Zorg waarbij niet eerst wordt gekeken wie de kosten draagt, maar hoe iemand het beste kan worden geholpen.

Dichtbij of digitaal als het kan, verder weg of fysiek als het nodig is - rekening houdend met de mogelijkheden en voorkeuren van patiënten en hun naasten. We moeten ons realiseren dat papier geduldig is, en dat het succes van het IZA afhangt van de uiteindelijke uitwerking. Daarvoor is nodig dat alle partijen actief meewerken en dat de voortgang van deze afspraken goed in de gaten wordt gehouden. De Tweede Kamer speelt hierin een belangrijke rol bij het volgen van de voortgang van deze afspraken.

Torentje Den Haag voor Verkiezingen

Tien uitgangspunten voor toekomstbestendige ouderenzorg

‘Een toekomstbestendig plan voor de ouderenzorg’, dat is wat de politieke partijen die een nieuw kabinet willen vormen gaan ontwikkelen. Maar iets ontwikkelen is niet nodig, het toekomstbestendige plan is er al. In tien uitgangspunten hebben de dertien landelijke organisaties die betrokken en begaan zijn met de zorg voor ouderen beschreven wat er anders kan, omdat het anders moet. Een nieuw kabinet moet hier direct mee aan de slag, zo vinden de dertien landelijke vertegenwoordigers van ouderen, patiënten en cliënten, mantelzorgers, werknemers, zorgprofessionals en zorgorganisaties.

De zorg voor ouderen staat onder grote druk. En de coronapandemie laat de knelpunten al goed zien: te hoge werkdruk, grote administratieve lasten, hoog ziekteverzuim, onvoldoende samenhang en te veel vraag naar zorg door te weinig medewerkers. En die problemen gaan niet minder worden. Het aantal 90-plussers en mensen met dementie verdubbelt de komende 20 jaar. En daarmee ook de vraag van mensen naar ouderenzorg. De vergrijzing slaat aan twee kanten toe. Als er niets verandert moet het aantal ouderenzorg-banen in 2040 verdubbelen naar 700.000. Dat is niet realistisch, want de arbeidsmarkt groeit niet zo hard mee en het aantal mantelzorgers neemt zelfs af. Het kan en moet dus anders. De dertien landelijke vertegenwoordigers van ouderen, patiënten en cliënten, mantelzorgers, werknemers, zorgprofessionals en zorgorganisaties staan klaar om hun aandeel te leveren in het aanpakken van de uitdagingen.

De formerende partijen hoeven niet verder te zoeken: de Tien uitgangspunten voor toekomstbestendige ouderenzorg bestrijken een breed scala aan onderwerpen. Eén voor één van groot belang voor zorg en ondersteuning voor ouderen. Zodat mensen oud kunnen worden op een wijze die hen past. Van arbeidsmarkt tot wonen, van regelgeving tot samenwerking en van innovatie tot opleiden. De oplossingen moeten gezocht worden in een radicale focus op de behoefte van de oudere en zijn omgeving, met veel oog voor kwaliteit van leven en voor preventie om gezondheid te behouden en te versterken en ziekte te voorkomen. De Tien uitgangspunten voor toekomstbestendige ouderenzorg is een antwoord op de toekomstvraag van de ouderenzorg. De landelijke organisaties roepen de politiek op de uitgangspunten te omarmen.

De belangrijkste 10 uitgangspunten voor zorg en ondersteuning van ouderen

Preventie: van nazorg naar voorzorg

Een volgend kabinet moet de zorg kantelen richting preventie en investeren in gezondheid. Dat is de oproep die de Initiatiefgroep Preventieakkoord vandaag doet in zijn brief aan de informateur.
Goede zorg is nodig voor een gezond en vitaal Nederland. Maar er is meer nodig. Een krachtige uitbouw van het Nationaal Preventieakkoord van 2018 is noodzakelijk om de sociaal-economische gezondheidsverschillen in Nederland nu écht te verkleinen.

Focus op preventie
De Initiatiefgroep Preventieakkoord, waarin zo’n 20 organisaties samenwerken, heeft concrete voorstellen voor de verbreding, verdieping en verankering van het Nationale Preventieakkoord uit 2018. De partijen signaleren dat corona heeft bijgedragen aan het bewustzijn dat een gezond en vitaal Nederland meer vraagt dan alleen goede zorg. Aandacht voor ieders woonomgeving, gezinssituatie, veiligheid, armoede en schulden kan voorkómen dat we zorg nodig hebben, en daar doet de Initiatiefgroep diverse voorstellen voor. Een belangrijk aanvulling op de thema’s roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht moet worden: mentale gezondheid.

De initiatiefgroep Preventieakkoord is een brede maatschappelijke coalitie van organisaties onder voorzitterschap van Mariëtte Hamer. De deelnemende organisaties zijn onder meer: GGD GHOR Nederland, Federatie voor Gezondheid, PO-raad, Sociaal Werk Nederland, RVS, VNO-NCW, Noaber, de Nederlandse GGZ, VNG, KNMG, Pharos, Mbo Raad, van Leer Foundation, Patiëntenfederatie Nederland en NOC*NSF.

Oproep aan Kabinet: investeer in preventie, digitale zorg en zorgmedewerkers

Het is belangrijk dat er de komende periode door het Kabinet aan twee kanten wordt geïnvesteerd. In preventie, om de toename van chronische aandoeningen terug te dringen en de mentale en fysieke weerbaarheid van mensen te versterken. En in de zorg zelf door te investeren in zorgprofessionals, mantelzorgers, vrijwilligers. Daarbij is het belangrijk dat de zorgsector gefaciliteerd wordt in de omslag naar hybride zorg. Zodat patiënten en zorgverleners volwaardig gebruik kunnen maken van digitale zorg. Digitale zorg kan ook de druk op de zorg verlichten.

Drie belangrijke pijlers

De partijen van de Agenda voor de Zorg roepen het nieuwe kabinet op om een brede investeringsagenda voor de zorg op te nemen in het regeerakkoord. In een brief aan de informateur pleiten we voor investeringen, gericht op 3 punten.

1. Domein overstijgend preventiebeleid waarbij samenwerking tussen het sociale- en zorgdomein wordt ondersteund.
2. Waardering, betere voorwaarden en faciliteiten voor zorgverleners, mantelzorgers en vrijwilligers.
3. Adequate gegevensuitwisseling en randvoorwaarden om digitale zorg volwaardig onderdeel te maken van de zorgverlening in alle sectoren.

Lees hier de brief aan de informateur.

Brief Patiëntenfederatie aan de informateur

Vorige week bracht de Patiëntenfederatie via een brief punten in voor de kabinetsformatie 2021. We vragen om in de komende kabinetsperiode een onomkeerbaar begin met de transformatie naar hybride zorg te maken en patiënten het recht te geven te kunnen kiezen tussen fysieke en digitale zorg. Ook verzoeken we het nieuwe kabinet zich sterk te maken voor het voorkomen van stapeling van zorgkosten voor patiënten. En we willen dat er serieus werk wordt gemaakt van de invoering van burgerinspraak bij grote veranderingen in het zorglandschap. Als laatste doen we een pleidooi om ervoor te zorgen dat de belangrijke bijdrage van de patiëntenbeweging op alle niveaus mogelijk blijft.

Het Grote Zorgdebat 2021

We hebben een uitzonderlijk jaar achter de rug. Het coronavirus heeft veel impact op de zorg; op zorgmedewerkers, patiënten en cliënten en op zorgaanbieders en financiers van zorg. De zorg en de gevolgen van de coronacrisis zijn dan ook een belangrijk thema tijdens de verkiezingen. In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen organiseerde een breed scala aan zorgpartijen Het Grote Zorgdebat. Op 8 maart gingen kandidaat-Kamerleden met elkaar in debat over hun ideeën voor de toekomst van de zorg.

Reactie op discussienota Zorg voor de Toekomst

Meer mens, minder patiënt. Die titel gaven we in 2018 aan onze toekomstvisie1. Een titel die precies samenvat waar het voor ons in de kern om gaat. We zijn allemaal anders en dat is maar goed ook. Dé patiënt bestaat niet. Maar we streven wel allemaal naar een goed en betekenisvol leven. Dat is ons punt van vertrek én aankomst in reactie op de discussienota Zorg voor de Toekomst: het perspectief van mensen zelf.

In de ogen van Patiëntenfederatie Nederland komt dat perspectief in de discussienota nog onvoldoende tot zijn recht. Wij zien vooral maatregelen waarbij bestaande instellingen en instituties centraal staan. Wij moedigen u graag aan om radicaal te kiezen voor het perspectief van mensen zelf in de uiteindelijke versie van de contourennota.

Daarom nemen wij in onze reactie de vijf toekomstbeelden van onze visie als uitgangspunt. We voegen daar een zesde punt aan toe waarin we onze reactie op de voorstellen voor organisatie en financiering bespreken.

Meer mens, minder patiënt

In het voorjaar 2020 publiceerden we een pamflet met acht belangrijke thema's:

De juiste zorg op de juiste plek

In juni 2020 brengt de Patiëntenfederatie een essay in over de ontwikkelingen en nieuwe inzichten die de coronacrisis met zich hebben meegebracht. Zoals lessen over de organisatie en inrichting van het zorglandschap, de inzet van digitale zorg en betrokkenheid van burgers.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!