Zorgevaluatie en gepast gebruik (ZE&GG)

De zorg die geboden wordt in Nederland is goed, maar is het de best passende zorg? Dit is nog onvoldoende onderzocht. Om doelmatigheid van bestaande zorg te onderzoeken, is zorgevaluatie nodig. En als vastgesteld is welke zorg voor welke patiënt het beste is, dan moet de best passende zorg in de praktijk ook worden verleend.

Dat biedt ruimte voor nieuwe behandelingen en zorgt voor duurzame en betaalbare zorg. En het kan ook betekenen dat bestaande zorg minder gegeven wordt omdat het niet effectiever is dan andere geboden zorg. Het is nooit zwart-wit. ‘Niet bewezen effectief’ is niet hetzelfde als ‘bewezen niet-effectief’. Daarom moet altijd naar de individuele patiënt worden gekeken.

Uitleganimatie Zorgevaluatie en Gepast Gebruik

Programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik

ZE&GG is een programma van VWS en de partijen van het bestuurlijk akkoord Medisch Specialistische Zorg 2019-2022. Dit zijn patiënten, zorgprofessionals, zorgaanbieders, de overheid en zorgverzekeraars. Zij zetten zich in om zorgevaluatie en gepast gebruik onderdeel te maken van het reguliere zorgproces.

Cruciaal hierbij is dat het perspectief van de patiënt in al deze thema’s wordt meegenomen, zodat patiënten de bewezen beste zorg krijgen. Patiëntenfederatie Nederland vertegenwoordigt de patiëntenorganisaties en roept hen op mee te werken binnen dit programma.

Wat is gepast gebruik?

Dit is zorg die bewezen effectief is en alleen aan patiënten wordt geleverd die deze zorg ook echt nodig hebben.

Wat is zorgevaluatie?

Onderzoek doen naar zorg om te achterhalen wat gepaste gebruik is. Het gaat om bestaande zorg en om het organiseren van zorg en in veel mindere mate om nieuwe en innovatieve zorg.

Zorgevaluatie patiënten(organisaties)

Patiënten kunnen zorgevaluatie op verschillende plekken tegenkomen. Bijvoorbeeld in de spreekkamer als blijkt dat er voor een aandoening verschillende behandelvormen zijn waarvan nog niet duidelijk is welke de beste is. Patiënten en patiëntenverenigingen kunnen dan gevraagd worden deel te nemen aan onderzoek. Bijvoorbeeld aan zorgevaluatiestudies of om te helpen bij het implementeren van de resultaten.

Bijdrage patiëntenorganisaties

Patiëntenorganisaties zijn nodig om de acties uit het plan van aanpak uit te voeren. Waar moeten we ons gezamenlijk op richten? Welke zorg is nog onvoldoende effectief bewezen en moet nog onderzocht worden? Hoe stellen we samen criteria op? Criteria kunnen bijvoorbeeld gaan over volume, ziektelast en gezondheidswinst. Als je een chronische aandoening hebt, dan heb je lang zorg nodig. Klein volume of gezondheidswinst hebben dan veel gevolgen. Bij het maken en wegen van die keuzes is het belangrijk dat het patiëntperspectief wordt meegenomen. Daarom is inbreng van patiëntenorganisaties zo belangrijk: wat zijn criteria waarmee het programma moet agenderen?

Implementatieagenda voor patiëntenorganisaties

Het is belangrijk dat patiëntenorganisaties hun achterban inlichten over bewezen effectieve zorg. Op de implementatieagenda staan ruim 100 onderwerpen over gepast gebruik die geïmplementeerd

kunnen worden. De agenda is opgesteld door patiënten, zorgprofessionals, zorgaanbieders, overheid én verzekeraars die samenwerken in het programma ZE&GG. Per onderwerp staat omschreven om welke verbetering het gaat. Vervolgens staat vermeld waar meer informatie te vinden is, zoals een richtlijn, de website van een wetenschappelijke vereniging of een verbetersignalement van het Zorginstituut.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!