Direct naar:

KIDZ; Kwaliteit, Inzicht en Doelmatigheid in de medisch specialistische Zorg

De Patiëntenfederatie streeft naar een centrale rol van patiënten in de zorg in Nederland. Hun ervaringen en wensen zijn onmisbaar bij het verbeteren van die zorg; daarom moeten patiënten structureel invloed hebben op de kwaliteit ervan. Dat kan op allerlei manieren, onder andere doordat patiëntenorganisaties actief het patiëntenperspectief inbrengen in projecten die de kwaliteit van de zorg moeten verbeteren. Het subsidieprogramma KIDZ biedt financiële ondersteuning aan patiëntenorganisaties die zulke projecten uitvoeren.

Waar komt KIDZ vandaan?

KIDZ staat voor Kwaliteit, Inzicht en Doelmatigheid in de medisch specialistische Zorg. Het is ontstaan uit het Hoofdlijnenakkoord Medisch Specialistische Zorg dat het ministerie van VWS in 2013 sloot met vijf grote koepelorganisaties in de zorg, waaronder Patiëntenfederatie Nederland (toen nog NPCF). Deze partijen spraken af om zich gezamenlijk in te zetten voor de verbetering van de kwaliteit, transparantie en doelmatigheid van de medisch-specialistische zorg. Patiënten moesten daarbij een cruciale rol krijgen en er meer bij betrokken worden. Om dat financieel mogelijk te maken, stelt het ministerie van VWS sindsdien jaarlijks een subsidiebedrag beschikbaar. Met deze zogenaamde ‘kwaliteitsgelden’ wordt de kwaliteitsbevordering in de zorg vanuit patiëntenperspectief structureel gefinancierd.

Waar komen de kwaliteitsgelden vandaan?

De kwaliteitsgelden worden beschikbaar gesteld door VWS en worden beheerd door ZonMw. Naast patiëntenvertegenwoordigers krijgen ook andere veldpartijen kwaliteitsgelden, zoals medisch specialisten, huisartsen en verloskundigen. ZonMw stimuleert deze partijen om samen te werken bij het verbeteren van de zorg. Patiëntenverenigingen werken in projecten dan ook vaak met hen samen.
Omdat het subsidie is, zijn er strikte regels verbonden aan het aanvragen, besteden en verantwoorden ervan. Het SPK Bureau van de Patiëntenfederatie coördineert en ondersteunt het hele proces van aanvragen, uitvoeren en rapporteren van projecten door patiëntenorganisaties met kwaliteitsgelden onder de naam KIDZ. Zij vraagt de subsidie aan bij ZonMW en onderhoudt hierover met hen contact.

Wie kunnen een beroep doen op KIDZ?

Alleen patiëntenorganisaties kunnen een KIDZ-projectaanvraag doen. Met uitzondering van reguliere kwaliteitsprojecten (zie hieronder) kunnen alleen lidorganisaties van de Patiëntenfederatie KIDZ-gelden voor projecten aanvragen.

• Vrijwilligers en zorgverleners komen niet in aanmerking voor een vergoeding uit KIDZ.
• Er kunnen wel externen worden ingehuurd, bijvoorbeeld als projectleider of voor projectondersteuning.
• Aanvragen moeten projecten betreffen in de medisch-specialistische zorg.
• Er moet een concreet omschreven projectplan worden ingediend, inclusief planning, bemensing en begroting. De criteria voor zulke plannen staan in de KIDZ Instructie.

Met het ontvangen van projectsubsidie neemt de patiëntenorganisatie de verantwoordelijkheid en verplichting op zich om de projectdoelen te realiseren.

Voor welke projecten kan een aanvraag bij KIDZ worden gedaan?

1. Reguliere kwaliteitsprojecten
Dit is een verzamelnaam voor projecten waarbij patiëntenorganisaties meewerken aan het ontwikkelen of herzien van richtlijnen en andere kwaliteitsstandaarden, indicatoren, kennisagenda’s en PROMs. Zulke projecten worden meestal geïnitieerd door een beroeps- of wetenschappelijke vereniging (soms initieert de patiëntenorganisatie ze zelf). De patiëntenorganisatie wordt dan gevraagd om het patiëntenperspectief in te brengen. De Federatie Medisch Specialisten (FMS) vergoedt dan meestal de kosten voor aanwezigheid, voorbereiding en soms reiskosten. Maar voor een gedegen patiënteninbreng bij medische richtlijnen is vaak meer nodig, zoals een achterbanraadpleging om te weten wat patiënten ervaren en willen. Voor zulke activiteiten kan bij KIDZ een aanvullende vergoeding worden aangevraagd. Voor actieve deelname aan indicatorentrajecten en kennisagenda’s volstaat een declaratie achteraf.
Er is een handige toolkit beschikbaar met veel praktische informatie over richtlijnen, hoe patiëntenvertegenwoordigers eraan kunnen bijdragen en waar ze dan op moeten letten. In het online KIDZ e-book is veel ervaring vastgelegd over deelname aan reguliere kwaliteitsprojecten.

2. Gezamenlijke of individuele kwaliteitsprojecten
In gezamenlijke projecten werken verschillende patiëntenorganisaties samen aan producten of diensten die het leven met de ziekte of aandoening voor hun achterban ten goede komen. KIDZ stimuleert samenwerken omdat die producten en diensten dan voor een grotere groep patiënten bruikbaar zijn. Ook doen meerdere patiëntenorganisaties dan ervaring op met het ontwikkelen ervan en met samenwerken.
Patiëntenorganisaties kunnen ook zelfstandig projectaanvragen indienen voor hun eigen achterban. Bij de beoordeling van zulke aanvragen wordt nadrukkelijk gekeken of de projectresultaten zo worden ontwikkeld dat ze na afloop ook voor andere patiëntengroepen kunnen worden gebruikt.

Voor zulke projecten moet vooraf een projectaanvraag met planning en begroting worden ingediend. De projecten moeten de kwaliteit en/of doelmatigheid van de zorg verbeteren en liefst innovatief zijn. De nadruk voor deze projecten moet liggen op Samen Beslissen en/of Juiste Zorg op de Juiste Plek en de begroting moet realistisch en solide zijn.

Hoe worden aanvragen beoordeeld en wat gebeurt daarna?

Projectaanvragen worden in vier ronden per jaar beoordeeld door een onafhankelijke beoordelingscommissie. Wordt een aanvraag goedgekeurd, dan vraagt KIDZ de subsidie ervoor aan bij ZonMw en stelt ze deze beschikbaar aan de patiëntenorganisatie. De patiëntenorganisatie voert het project uit, rapporteert op vaste momenten over de voortgang en dient facturen in voor de gemaakte kosten. Na afloop moet ze een eindrapportage indienen waarin ze de resultaten beschrijft en alle bestedingen verantwoordt. Als tijdens het project iets moet worden veranderd aan het project (bijvoorbeeld aanpak, resultaten of begroting), dan moet dit vooraf door de beoordelingscommissie worden goedgekeurd.

KIDZ in enkele getallen

• Jaarlijkse budget voor kwaliteitsprojecten: circa € 1,3 miljoen
• Aangevraagd projectbudget: variërend van enkele honderden tot tienduizenden euro’s
• Aantal ronden waarin aanvragen kunnen worden ingediend: 4 per jaar
• Percentage goedgekeurde aanvragen: tussen de 50% en 80% per beoordelingsronde
• Aantal lopende KIDZ-projecten: in de loop der jaren gegroeid tot meer dan 100
• Looptijd van projecten: veelal tussen een halfjaar en 2 tot 3 jaar
• Aantal patiëntenorganisaties dat KIDZ-projecten doet: 15 tot 20

Contact en informatie

KIDZ / SPK Bureau: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor alle informatie en vragen over KIDZ, projectaanvragen, vergoedingen en het programma Kwaliteitsgelden van ZonMw.
Alle genoemde documenten staan op het ledenportaal van de website van de Patiëntenfederatie, onder Samenwerken > Projecten > KIDZ.

Team Kwaliteit / Richtlijnen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Voor inhoudelijke informatie en vragen over patiëntenparticipatie bij:
• Richtlijnen en andere kwaliteitsstandaarden
• Patiënteninformatie op Thuisarts.nl
• Achterbanraadplegingen (vragenlijsten, focusgroepen, interviews)
• Kwaliteitsprojecten met huisartsen/NHG
• Samen Beslissen
Voor een snelle verwerking en beantwoording van de mail is het belangrijk dat u bij het Onderwerp duidelijk aangeeft waar uw mail over gaat.

Informatie over deelname aan richtlijntrajecten

Er is online veel informatie over deelname aan richtlijntrajecten beschikbaar:

• Digitaal inloopspreekuur: elke 1e dinsdag van de maand van 17.00 tot 18.00 uur houdt team Richtlijnen een inloopspreekuur over richtlijnen waar patiëntenvertegenwoordigers terecht kunnen met vragen over richtlijnen, het ontwikkelproces, patiëntbetrokkenheid en samenwerking. Soms met een specifiek thema, maar uw vragen staan altijd centraal.
• Online richtlijnentool ‘Kwaliteitsstandaard ontwikkelen vanuit patiëntenperspectief’ met veel praktische tips en inzichten voor patiëntenvertegenwoordigers die betrokken zijn bij een kwaliteitsstandaard
• KIDZ eBook met veel ervaringsinformatie over deelname aan reguliere kwaliteitsprojecten.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!