KIDZ: subsidie voor projecten in de medisch-specialistische zorg

De Patiëntenfederatie streeft naar een centrale rol van patiënten in de zorg in Nederland. Hun ervaringen en wensen zijn onmisbaar bij het verbeteren van die zorg; daarom moeten patiënten structureel invloed hebben op de kwaliteit ervan. Dat kan op allerlei manieren, onder meer door patiëntenorganisaties die actief het patiëntenperspectief inbrengen in projecten die de kwaliteit van de zorg moeten verbeteren. Het subsidieprogramma KIDZ biedt financiële ondersteuning aan patiëntenorganisaties die zulke projecten uitvoeren.

Waar komt 'KIDZ' vandaan?

KIDZ staat voor Kwaliteit, Inzicht en Doelmatigheid in de medisch specialistische Zorg. Het komt voort uit de Hoofdlijnenakkoorden Medisch Specialistische Zorg die het ministerie van VWS vanaf 2013 sloot met vijf grote koepelorganisaties in de zorg, waaronder Patiëntenfederatie Nederland. Deze partijen spraken af om zich gezamenlijk in te zetten voor de verbetering van de kwaliteit, transparantie en doelmatigheid van de medisch-specialistische zorg. Patiënten moesten daarbij een cruciale rol krijgen en er meer bij betrokken worden. Om dat financieel mogelijk te maken, stelt het ministerie van VWS sindsdien jaarlijks een subsidiebedrag beschikbaar. Met deze zogenaamde ‘kwaliteitsgelden’ financiert VWS de kwaliteitsbevordering in de zorg vanuit patiëntenperspectief structureel.

Tegenwoordig is het Integraal Zorgakkoord (IZA) leidend voor de invulling van KIDZ. Daarin zetten partijen in de zorg, het sociaal domein en de overheid gezamenlijk in op ‘passende zorg en ondersteuning, samen met de patiënt, op de juiste plek en met nadruk op gezondheid’. De criteria op basis waarvan KIDZ-projectaanvragen worden beoordeeld zijn vanaf 2024 afgeleid van de 'principes van Passende Zorg' uit het IZA. 

De kwaliteitsgelden worden beheerd door ZonMw. Ook andere veldpartijen, zoals medisch specialisten, huisartsen en verloskundigen, krijgen kwaliteitsgelden. ZonMw stimuleert deze partijen om samen te werken bij het verbeteren van de zorg. Patiëntenverenigingen werken in projecten dan ook vaak met hen samen.

Omdat het subsidie is, zijn er strikte regels verbonden aan het aanvragen, besteden en verantwoorden ervan. Het SPK Bureau van de Patiëntenfederatie coördineert en ondersteunt het hele proces van aanvragen, uitvoeren en rapporteren van projecten door patiëntenorganisaties met kwaliteitsgelden onder de naam KIDZ. Zij vraagt de subsidie aan bij ZonMW en onderhoudt hierover met hen contact.

Wie kunnen een beroep doen op KIDZ?

Alleen patiëntenorganisaties kunnen een KIDZ-projectaanvraag doen. Met uitzondering van reguliere kwaliteitsprojecten (zie hieronder) kunnen alleen lidorganisaties van de Patiëntenfederatie KIDZ-gelden voor projecten aanvragen.

Met het ontvangen van projectsubsidie neemt de patiëntenorganisatie de verantwoordelijkheid en verplichting op zich om de projectdoelen binnen het aangevraagde projectbudget te realiseren (resultaatverplichting). Omdat projecten doen ervaring vereist, moet de aanvragende organisatie deze ervaring borgen in het project. Beschikt ze zelf niet over die ervaring, dan kan ze deze extern inhuren.

Voor welke projecten kunt u KIDZ-subsidie aanvragen?

Reguliere kwaliteitsprojecten
Dit is een verzamelnaam voor projecten waarbij patiëntenorganisaties meewerken aan het ontwikkelen of herzien van richtlijnen en andere kwaliteitsstandaarden, indicatoren, kennisagenda’s en PROMs. Zulke projecten worden meestal geïnitieerd door een beroeps- of wetenschappelijke vereniging (soms initieert de patiëntenorganisatie ze zelf). De patiëntenorganisatie wordt dan gevraagd om het patiëntenperspectief in te brengen. De Federatie Medisch Specialisten (FMS) vergoedt dan meestal de kosten voor aanwezigheid, voorbereiding en soms reiskosten ('vacatiegelden') . Maar voor een gedegen patiënteninbreng is vaak meer nodig, zoals een achterbanraadpleging om te weten wat de ervaringen, behoeften en wensen van patiënten zijn. Voor zulke activiteiten kan bij KIDZ aanvullende vergoeding worden aangevraagd.
Voor actieve deelname aan indicatorentrajecten en kennisagenda’s volstaat een declaratie achteraf.

Gezamenlijke of individuele kwaliteitsprojecten
In gezamenlijke projecten werken verschillende patiëntenorganisaties samen aan producten of diensten die het leven met de ziekte of aandoening voor hun achterban ten goede komen. KIDZ stimuleert samenwerken omdat die producten en diensten dan voor een grotere groep patiënten bruikbaar zijn. Ook doen meerdere organisaties dan ervaring op met het ontwikkelen ervan en met samenwerken met andere patiëntenorganisaties.
Patiëntenorganisaties kunnen ook zelfstandig projectaanvragen indienen voor hun eigen achterban. Bij de beoordeling van zulke aanvragen wordt nadrukkelijk gekeken of de projectresultaten zo worden ontwikkeld dat ze na afloop ook voor andere patiëntengroepen kunnen worden gebruikt.

Lidorganisaties vinden alle informatie en documenten over KIDZ en het aanvragen van projecten op het ledenportaal van de website van de Patiëntenfederatie, onder Overig overleg > Projecten > KIDZ. Daar staan ook de praktische KIDZ-instructie en KIDZ-formats waarmee projecten moete worden aangevraagd.

Niet-leden kunnen voor meer informatie over KIDZ contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Hoe worden KIDZ-aanvragen beoordeeld ?

Projectaanvragen worden in vier ronden per jaar beoordeeld door een onafhankelijke beoordelingscommissie. Voor projecten moet vooraf een aanvraag met een planning en begroting worden ingediend. Aanvragen voor reguliere projecten moeten voldoen aan de eisen in het aanvraagformat. De samenwerkings- en individuele projecten moeten de kwaliteit, transparantie en/of doelmatigheid van de zorg verbeteren en 'impact' hebben. Daarbij moeten projecten:

Deze 'principes van Passende Zorg' worden nader uitgewerkt in de KIDZ-instructie. 

Keurt de beoordelingscommissie een aanvraag goed, dan vraagt KIDZ de subsidie ervoor aan bij ZonMw. De patiëntenorganisatie voert het project uit, rapporteert op vaste momenten over de voortgang en dient facturen voor de gemaakte kosten in bij de Patiëntenfederatie. Na afloop moet ze een eindrapportage indienen waarin ze de resultaten beschrijft en alle bestedingen verantwoordt. Als tijdens het project iets moet worden veranderd aan het project (bijvoorbeeld aanpak, resultaten of begroting), dan moet dit vooraf door de beoordelingscommissie worden goedgekeurd middels een formeel amendement.

KIDZ-planning in 2024

De uiterste inleverdata en beoordelingsdata voor de 4 beoordelingsronden zijn:
Ronde 1: uiterste inleverdatum vrijdag 2 februari, beoordeling 29 februari
Ronde 2: uiterste inleverdatum vrijdag 29 maart, beoordeling 18 april
Ronde 3: uiterste inleverdatum vrijdag 21 juni, beoordeling 11 juli
Ronde 4: uiterste inleverdatum vrijdag 27 september, beoordeling 17 oktober

KIDZ in enkele getallen

Contact en informatie

KIDZ / SPK Bureau: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Voor alle informatie en vragen over KIDZ, projectaanvragen, vergoedingen en het programma Kwaliteitsgelden van ZonMw.
Alle op deze pagina genoemde documenten staan op de community van de Patiëntenfederatie, onder Overig overleg > Projecten > KIDZ.

Team Kwaliteit / Richtlijnen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Voor inhoudelijke informatie en vragen over patiëntenparticipatie bij:
- richtlijnen en andere kwaliteitsstandaarden
- modulair onderhoud aan richtlijnen
- patiënteninformatie op Thuisarts.nl
- achterbanraadplegingen (vragenlijsten, focusgroepen, interviews)
- kwaliteitsprojecten met huisartsen / NHG
- Samen Beslissen

Voor een snelle verwerking en beantwoording van de mail is het belangrijk dat u in het Onderwerp-veld duidelijk aangeeft waar uw mail over gaat.

Informatie over deelname aan richtlijnen

Patiëntenfederatie Nederland heeft online veel informatie over deelname aan richtlijntrajecten beschikbaar:

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!