Juiste Zorg op de Juiste Plek

Iedereen verdient zorg van de beste kwaliteit. Het liefst zo dicht mogelijk bij huis. Maar mensen willen ook zorgverleners die alles weten over hun aandoening. Als dat een minder vaak voorkomende of zeldzame aandoening is, kan het bij complexe diagnoses en behandelingen soms nodig zijn verder te reizen om passende zorg te krijgen.

De essentie van de Juiste Zorg op de Juiste Plek is duurdere zorg voorkomen, zorg dichter bij mensen thuis verplaatsen en zorg vervangen door andere zorg, zoals e-health. Dit helpt mensen beter te leven en functioneren met hun ziekte of beperking. Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) is een initiatief van partijen in de zorg en ondersteuning. Hierbij staat het dagelijks functioneren van mensen centraal.

Zonder patiënt geen passende zorg

In het proces van het Integraal ZorgAkkoord (IZA) is Passende Zorg het centrale begrip. Patiëntenfederatie Nederland vindt dat dit begrip nu te weinig vanuit het perspectief van de patiënt wordt ingevuld. We lezen de woorden in het regeerakkoord, maar zien dat het vooral gaat om de financiering en organisatie van het aanbod van de bestaande zorg.

Wij staan voor passende zorg die samen met en vanuit het patiëntenperspectief wordt georganiseerd. Dit betekent dat de patiënt als partner in de behandelrelatie daadwerkelijk positie krijgt en op maat wordt ondersteund.
Ook wij herkennen de maatschappelijke opgave voor de zorg in Nederland.
Daarom pleiten we voor Zorgakkoorden waarin een andere organisatie van zorg de norm wordt. Een organisatie waarin het patiëntenperspectief écht leidend is. Op landelijk niveau, op regionaal niveau, in de wijk en bij mensen thuis. Vanuit de urgentie om de zorg voor iedereen die zorg nodig heeft, nu en in de toekomst toegankelijk te houden.

Ons standpunt hierover staat beschreven in het position paper 'Zonder patiënt geen passende zorg'.

Gebruik de ervaring van mensen met de zorg

In steeds meer regio’s werken zorgaanbieders, verzekeraars en gemeenten samen om de juiste zorg op de juiste plek te krijgen. Dichtbij huis en toegankelijk in de regio voor patiënten als dat kan, verder weg als dat nodig is. Wat bij die samenwerking nog vaak ontbreekt is de kennis en ervaring van de gebruikers van de zorg, de patiënten en hun naasten. Terwijl die kennis er wel is. Steeds meer ervaringsdeskundige patiënten worden opgeleid om hun ervaringen met zorg, en hun kennis en inzicht te kunnen delen en in te zetten, ook bij regionale gesprekken over de Juiste Zorg op de Juiste Plek. Welke zorg is waar nodig? Maar voor de betrokken partijen, zoals zorgaanbieders en verzekeraars is het onvoldoende duidelijk waar ze deze ervaren patiënten kunnen vinden. Dat kan voortaan op een centraal platform van Patiëntenfederatie Nederland en andere patiëntorganisaties. Daar, op de website ikzoekeenpatiënt.nl kunnen deze ervaringsdeskundigen voor patiëntparticipatie worden gevonden.

Vind de juiste patiënt voor jouw vraagstuk Externe link:ikzoekeenpatient.nl

Betere zorg begint bij het écht betrekken van patiënten. Wij helpen je de juiste patiënten te vinden voor jouw vraagstuk.

Logo ikzoekeenpatient.nl

Burgerinspraak in de zorg

Burgerinspraak moet wat ons betreft gaan over burgermacht. Het kan dus niet zo zijn dat een besluit al helemaal is uitgewerkt en daarna alleen nog ‘voor een vinkje’ aan burgers wordt voorgelegd. Burgers moeten zo vroeg mogelijk in het proces betrokken worden en de kans krijgen om mee te denken over mogelijke oplossingen. Op die manier kunnen we voorkomen dat grote regionale wijzigingen plaatsvinden zonder dat mensen in die regio daar behoefte aan of belang bij hebben.

Vanaf april 2020 hebben we ons bij Patiëntenfederatie Nederland verder verdiept in het thema burgerinspraak in de zorg. In eerste instantie via literatuuronderzoek, daarna door het interviewen van een breed scala aan experts: patiënten(vertegenwoordigers), wetenschappers, zorgbestuurders en politici. Een aantal van die experts hebben we met elkaar in gesprek gebracht om onze agenda nog verder te brengen. Dat alles heeft geleid tot dit document.

Reactie op discussienota Zorg voor de Toekomst

Meer mens, minder patiënt. Die titel gaven we in 2018 aan onze toekomstvisie. Een titel die precies samenvat waar het voor ons in de kern om gaat. We zijn allemaal anders en dat is maar goed ook. Dé patiënt bestaat niet. Maar we streven wel allemaal naar een goed en betekenisvol leven. Dat is ons punt van vertrek én aankomst in reactie op de discussienota Zorg voor de Toekomst: het perspectief van mensen zelf.

In de ogen van Patiëntenfederatie Nederland komt dat perspectief in de discussienota nog onvoldoende tot zijn recht. Wij zien vooral maatregelen waarbij bestaande instellingen en instituties centraal staan. Wij moedigen u graag aan om radicaal te kiezen voor het perspectief van mensen zelf in de uiteindelijke versie van de contourennota.

Daarom nemen wij in onze reactie de vijf toekomstbeelden van onze visie als uitgangspunt. We voegen daar een zesde punt aan toe waarin we onze reactie op de voorstellen voor organisatie en financiering bespreken.

Waarom de Juiste Zorg op de Juiste Plek?

De zorg moet zich voorbereiden op deze veranderingen en dat vraagt om samenwerken en kennisdelen met creativiteit en lef. Het ministerie van VWS wil de beweging helpen te versnellen en te verspreiden. Daarom worden er wekelijks goede voorbeelden gedeeld op de Linkedin-pagina van de Juiste Zorg op de Juiste Plek.

Goede en zinvolle zorg

De beweging Juiste Zorg op de Juiste Plek betekent voor Patiëntenfederatie Nederland: goede en zinvolle zorg die in dienst staat van de kwaliteit van leven van mensen met een aandoening. Zinvolle zorg gaat uit van de wensen en mogelijkheden van mensen. Maar deze zorg komt niet vanzelf. De Patiëntenfederatie verwacht dat de zorg in de komende tien jaar voor grote veranderingen staat. Dat vergt visie, inzet, leiderschap, samenwerking en sturing. Met Spierziekten Nederland schreven we een position paper: Juiste Zorg op de Juiste Plek. Hierin brengen we drie zaken onder de aandacht:

Patiëntenparticipatie

Voor passende en goed op elkaar afgestemde zorg is het noodzakelijk dat regionale partners een gedeeld beeld hebben van de (zorg)opgave in de regio. Bijvoorbeeld: wat is de zorgvraag? En hoe ontwikkelt deze zich de komende jaren? Hoe sluit de zorgvraag aan op het bestaande zorg- en ondersteuningsaanbod? De Patiëntenfederatie probeert inzicht te krijgen in wat er in de regio gebeurt op het gebied van patiëntenparticipatie. Zo kunnen we bijsturen als dat nodig is en lessen trekken voor het landelijk niveau. Onze leden dragen bij aan patiëntperspectief met vrijwilligers die lokaal meedoen in projecten. En via het loket Ikzoekeenpatiënt.nl kunnen zorgaanbieders een aanvraag doen om patiënten te betrekken bij vraagstukken.

Kamerbrieven en onderzoeken

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!