PGB-houders ervaren een verslechtering van de zorg

Het pgb is vooralsnog het enige instrument dat het mogelijk maakt om zelf aan het roer te staan van de zorg en ondersteuning. Hierdoor kunnen budgethouders het leven leiden dat ze willen. Dat budgethouders het heft graag zelf in handen nemen wordt bevestigd op basis van de eerste uitkomsten van het de online-vragenlijst Mijn Kwaliteit van Leven: 39% van de budgethouders maakt meestal zijn eigen keuzes en 21% altijd. Uit de resultaten komt ook naar voren dat het pgb soms niet voldoende is om eigen regie te kunnen voeren.

Eerste resultaten Mijn Kwaliteit van Leven
Mijnkwaliteitvanleven.nl is een landelijk initiatief dat laat zien waar goede zorg om draait. Juist nu er veel in de zorg is veranderd. Ruim tweeduizend budgethouders zijn deelnemer van Mijnkwaliteitvanleven.nl. Veel van hen (922 deelnemers) hebben de themavragenlijst pgb ingevuld. De eerste resultaten zijn nu bekend.

Zorg sluit niet altijd beter aan
Een derde van het aantal budgethouders dat te maken heeft met veranderingen in de zorg, heeft andere zorg ontvangen. Hiervan geeft 32% aan dat deze zorg beter aansluit bij de hulpvraag en 24% dat deze deels beter aansluit, 39% vindt dat de zorg niet beter aansluit, waaronder veel budgethouders die zijn aangewezen op de gemeente. Een flink aantal budgethouders, bijna een derde, kampt met onzekerheid over eventuele veranderingen in hun zorg het komende half jaar (36% Wmo, 30% Zvw, 28% Wlz en 24% Jeugdwet).

Eigen regie
In 4% van de gevallen helpt het pgb de budgethouders niet om de zorg/ondersteuning te organiseren zoals zij dat willen en bij 10% van de budgethouders is dit deels het geval. Voor budgethouders die aangewezen zijn op gemeenten geldt relatief het meest dat het pgb niet of deels helpt om de ondersteuning te organiseren zoals zij dat willen (Jeugdwet: 6% nee, 17% deels; Wmo: 4% nee en 13% deels. Tegenover Zvw: 4% nee en 7% deels; Wlz: 2% nee, 7% deels).

Vooral gemeenten verstrekken onvoldoende informatie
Uit het onderzoek komt naar voren dat niet alle budgethouders zich goed geïnformeerd voelen rondom het pgb door de verstrekkers. 1 op de 10 budgethouders (9%) geeft aan onvoldoende geïnformeerd te zijn om een weloverwogen keuze voor het pgb te kunnen maken. De informatieverstrekking van gemeenten (Jeugdwet en Wmo) schiet vaker tekort dan die van zorgkantoren en zorgverzekeraars. Bijna een kwart (22%) van de budgethouders binnen de Jeugdwet ervaart een gebrek aan informatie om bewust te kunnen kiezen voor het pgb.

1 op de 7 budgethouders (15%) geeft aan onvoldoende geïnformeerd te zijn over de mogelijkheden van het pgb om de zorg en ondersteuning te regelen die nodig is en bij hen past. Vooral budgethouders die door de veranderingen in de zorg andere zorg zijn gaan inkopen (21%) geven aan onvoldoende geïnformeerd te zijn. Dit probleem speelt opnieuw het meeste bij ouders met een pgb voor hun kind vanuit de Jeugdwet. Bijna een derde van de budgethouders dat onder de Jeugdwet valt (31%) ervaart de voorlichting over de mogelijkheden van het pgb om passende zorg in te kunnen kopen als onvoldoende.

Administratieve belasting is groot
Bijna de helft van de budgethouders vindt de administratieve verplichtingen belastend (48%) en bijna een kwart (23%) vindt dit deels het geval. Als belangrijkste oorzaken voor deze belasting worden genoemd: veranderingen in de zorg (50%), trekkingsrecht (45%), herindicatie (43%), de verantwoording (25%), een combinatie van pgb’s (23%) en de aanvraag (19%).  De belangrijkste oorzaken die budgethouders zelf noemen (25%) zijn o.a.: het toenemende aantal momenten waarop aan administratieve verplichtingen moet worden voldaan en de complexiteit of onduidelijkheid ervan en weigering om het pgb te verstrekken door met name gemeenten.

Wat vindt Per Saldo
De bovenstaande cijfers geven een landelijk beeld van de situatie van budgethouders. Per Saldo vindt de verslechtering die veel budgethouders ervaren als gevolg van veranderingen in de zorg en de onzekerheid waar velen mee kampen verontrustend. Om met name gemeenten hierop aan te kunnen spreken, roept Per Saldo op om massaal deel te nemen aan Mijn Kwaliteit van Leven. Hoe meer budgethouders de (thema)vragenlijst invullen, hoe meer gemeenten kunnen worden aangesproken op hun pgb-beleid op basis van harde cijfers

Oproep tot deelname aan Mijn Kwaliteit van Leven
Om per gemeente inzicht te krijgen in ervaringen van budgethouders zijn meer deelnemers nodig. Help Per Saldo en haar ambassadeurs om gemeenten aan te spreken op hun verantwoordelijkheid. Dus doe mee! https://www.mijnkwaliteitvanleven.nl/wat-is-mijnkwaliteitvanleven-nl

Meld u aan via deze link (de verijkte link gebruiken s.v.p.). Mocht de link niet werken, kopieer dan de volgende  link naar de adresregel van uw browser: https://profiel.mijnkwaliteitvanleven.nl/registreren?utm_source=persaldo&utm_medium=nieuwsbrief&utm_campaign=werving_deelnemers_2016

De vragenlijst ontvangt u vervolgens per e-mail. Door deelname maakt u kans op een high tea die Per Saldo onder budgethouders die meedoen verloot. Deze maand maakt elke 1000’ste deelnemer bovendien een cadeaubon van €50,-.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!