Verpleeghuiszorg

Door een chronische ziekte of beperking kun jij of je naaste misschien niet meer zelfstandig wonen. Je kunt dan naar een verpleeghuis. Daar krijg je verpleging, verzorging en begeleiding. Verpleeghuiszorg is voor mensen die 24 uur per dag zorg of toezicht nodig hebben. Verpleeghuiszorg wordt betaald uit de Wet langdurige zorg (Wlz) en wordt vaak geboden in verpleeghuizen. Maar je kunt deze zorg ook krijgen in andere woonvormen. Voor verpleeghuiszorg heb je een indicatie nodig. Deze kun je aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Wat mag je verwachten van verpleeghuiszorg?

In het kwaliteitskader verpleeghuiszorg staat beschreven wat je mag verwachten van verpleeghuiszorg. Dit kader gaat over veilige en persoonsgerichte zorg. Wat iemand belangrijk vindt en nodig heeft, is het uitgangspunt bij de zorg en ondersteuning. Vaak worden er voor zorg en ondersteuning meerdere verschillende zorgverleners betrokken. Bijvoorbeeld verzorgenden, specialist ouderengeneeskunde, huiskamermedewerker, paramedici enzovoort. Iemand met een zorgbehoefte is namelijk iemand met een eigen geschiedenis, een eigen toekomst, eigen doelen, eigen context en eigen naaste(n). En niet alleen een anonieme cliënt, patiënt of bewoner in een zorgorganisatie.

Met een indicatie kun je in een verpleeghuis wonen. Je kunt ook onder voorwaarden thuis blijven wonen. Voorwaarden zijn bijvoorbeeld dat thuis wonen verantwoord en doelmatig moet zijn. Thuis blijven wonen met een Wlz (Wet langdurige zorg)-indicatie kun je op verschillende manieren organiseren. Wat je van de verpleeghuiszorg thuis kunt verwachten, staat beschreven in dit document.

Op zoek naar een verpleeghuis? Drie tips om je goed voor te bereiden.

Met welke organisaties krijg je te maken bij verpleeghuiszorg?

Verschillende vormen van verpleeghuiszorg

Het is het verstandig om tijdig na te denken over wat jij en je naaste willen. Wil je zo lang mogelijk thuis wonen, in een aangepaste woonvorm of in een verpleeghuis? Wat vinden jullie belangrijk en welke plaats heeft de voorkeur? Er zijn verschillende vormen van verpleeghuiszorg en leveringsvormen om dit te regelen:

Verpleeghuiszorg kiezen

Kies jij of je naaste voor opname in een verpleeghuis, dan zijn er verschillende keuzes. Heb je bijvoorbeeld een voorkeur voor een verpleeghuis met een religieuze achtergrond? Of wil je gespecialiseerde zorg?

Om te helpen bij de keuze voor een verpleeghuis, heeft de Patiëntenfederatie een folder gemaakt: Kennismaken met het verpleeghuis. In deze folder is een lijst met aandachtspunten opgenomen die potentiële bewoners bij een kennismakingsgesprek met een verpleeghuis kunnen helpen.

Onafhankelijk cliëntondersteuner

Bij het zorgkantoor in jouw regio kun je informatie opvragen over verpleeghuizen. Bijvoorbeeld of er wachtlijsten zijn. Ook kan het zorgkantoor je helpen bij het vinden van een onafhankelijk cliëntondersteuner. Deze ondersteuner helpt bij het zoeken naar een woonzorgplek die bij jou past.

Zorgleefplan

In een gesprek met mensen van het verpleeghuis kun je samen overleggen wat voor jou belangrijk is en wat je nodig hebt. Deze afspraken worden vastgelegd in het zorgleefplan. Het is belangrijk dat jij en je naasten aangeven welke begeleiding en ondersteuning je wil en denkt nodig te hebben.

Verpleeghuiszorg betalen

Verpleeghuiszorg wordt betaald uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Je betaalt voor Wlz-zorg een eigen bijdrage aan het CAK. Dat geldt ook voor PGB en verpleeghuiszorg thuis. Het CAK berekent hoeveel je moet betalen. Ook stuurt het CAK een factuur voor de eigen bijdrage.

Ervaringen

De verhuizing naar het verpleeghuis valt tegen

De verhuizing naar het verpleeghuis valt tegenExterne link:mijnkwaliteitvanleven.nl

Hier wordt ze nu met alle rust en aandacht geholpen

Hier wordt ze nu met alle rust en aandacht geholpenExterne link:mijnkwaliteitvanleven.nl

Tips om een verpleeghuis te kiezen

Het is belangrijk dat de zorg die je krijgt, past bij hoe je wilt wonen en leven. Dat kan ook verpleeghuiszorg thuis zijn. Deze tips kunnen jou of je naaste helpen bij je zoektocht.

 • Lees informatie over hoe verpleeghuiszorg in elkaar zit
 • Bepaal wat jij belangrijk vindt
 • Oriënteer je op de mogelijkheden
 • Bekijk welke verpleeghuizen het beste bij je passen

  Gebruik daarvoor onze Keuzehulp Verpleeghuiszorg.

 • Lees ervaringen van anderen met verpleeghuizen

  Dit lees je op de website van ZorgkaartNederland.

 • Zoek ondersteuning en hulp

  Bijvoorbeeld via een onafhankelijke cliëntondersteuner.

 • Benader zelf of als naaste enkele verpleeghuizen voor een afspraak en overleg je wensen

Dit doen wij

De Patiëntenfederatie vindt het belangrijk dat kwaliteitsinformatie over verpleeghuiszorg openbaar en toegankelijk is. Zo werken we mee aan de acties die voortkomen uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Dat beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg of hun zorg thuis. Op deze manier kunnen mensen makkelijker kiezen voor een verpleeghuis dat bij hen of hun naaste past. Wij vinden het belangrijk dat mensen de zorg thuis kunnen krijgen of kunnen wonen in een verpleeghuis van hun voorkeur.

Stip op de horizon

Twaalf partijen uit de langdurige zorg hebben samen het document ‘Stip op de horizon COVID-19 in de langdurige zorg’ aangeboden aan het ministerie van VWS, het RIVM en de GGD. Zij beschrijven hierin hoe zij COVID-19 in de toekomst een plek willen geven in de zorg, wat ze hier zelf aan gaan doen en wat er nodig is van de systeempartijen. Blijvende aandacht voor de langdurige zorg en vanzelfsprekende aanwezigheid in de crisisstructuur, dat is misschien wel de belangrijkste wens van de veldpartijen.

ActiZ, Alzheimer Nederland, LOC Waardevolle zorg, MantelzorgNL, NIP, NVAVG, NVO, Patiëntenfederatie Nederland, VGN, V&VN, Zorgthuisnl en Verenso zijn de initiatiefnemers van dit document. Zij geven aan niet meer van crisis tot crisis te willen gaan. Ofschoon COVID-19 iets anders is dan het Norovirus en de griep, willen de partijen net als bij deze infectieziektes meer gestructureerd omgaan met het virus. Uitgangspunt daarbij is de kwaliteit van leven en autonomie van bewoners.

Het veld wil duidelijkheid over de rol van de GGD en het RIVM in de langdurige zorg. Ook wordt er een structurele aansluiting in de ROAZ-structuur gevraagd. De initiatiefnemers vragen om blijvende aandacht voor de langdurige zorg en vanzelfsprekende aanwezigheid in de crisisstructuur. Hier was in de eerste fase van COVID-19 geen sprake van.

We vinden het belangrijk dat mensen met een kwetsbare gezondheid, de (toekomstige) gebruikers van langdurige zorg, erop kunnen vertrouwen dat hun autonomie en de keuzes met betrekking tot hun gezondheid worden gerespecteerd. In dit document beschrijven we hoe we dit in praktijk willen brengen.

Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg (KIK V)

In het programma Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg (KIK V) werken we samen met andere partijen in de verpleeghuiszorg aan het verbeteren van de informatievoorziening. KIK V helpt bij het beschikbaar stellen van relevante en betrouwbare informatie voor cliënten en mantelzorgers die hen ondersteunen bij de keuze voor een passend verpleeghuis of passende zorg thuis.

Startbijeenkomst van het programma Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg (KIK V)

Kamerbrieven en onderzoeken

Verkenning: Worden cliënten en naasten betrokken bij de kwaliteit van het verpleeghuis?

Patiëntenfederatie Nederland vindt dat verpleeghuiszorg moet aansluiten bij wat bewoners en hun naasten belangrijk vinden. Bijvoorbeeld passende activiteiten, opstaan wanneer iemand wil, lekker eten en aangesproken worden zoals iemand wil. Daarvoor is het nodig dat verpleeghuizen aan bewoners en hun naasten vragen hoe ze de verpleeghuiszorg ervaren, zodat ze aan kunnen sluiten bij wat zij belangrijk vinden.
We vroegen het zorgpanel van Patiëntenfederatie Nederland of zij of een naaste in het verpleeghuis wonen. Vervolgens is er gevraagd of het verpleeghuis naar hun ervaringen vraagt en wat er met deze ervaringen gedaan is. In totaal namen 181 mensen deel aan het onderzoek. Bekijk hieronder de resultaten van dit onderzoek.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!