Kom niet aan personeel verpleeghuizen voor er een goed alternatief is

De personele bezetting in verpleeghuizen mag niet worden losgelaten voor er zicht is op een andere manier van werken die voldoet aan de kwaliteitswensen en behoeften van de bewoners. Dat schrijft Patiëntenfederatie Nederland in een brief aan de Tweede Kamer. Die vergadert later deze week over gehandicaptenbeleid en verpleeghuiszorg.

In het coalitieakkoord van de vier regeringspartijen staat dat de personeelsbezetting in de verpleeghuiszorg sterk is toegenomen sinds de invoering van kwaliteitsafspraken over de verpleeghuiszorg. Om de kwaliteit te kunnen handhaven moet daar nog eens goed naar worden gekeken, is de teneur van het akkoord.

De Patiëntenfederatie vreest dat dit ertoe leidt dat de personeelsnormen uit het Kwaliteitskader worden losgelaten. Uit de brief: “Dit roept onduidelijkheid en onzekerheid op en geeft risico’s voor de kwaliteit. In de doorontwikkeling van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vinden we het uiterst belangrijk dat kwaliteit gewaarborgd blijft. Waarbij de behoefte van verpleeghuisbewoners centraal staat. Zodat zij een prettig leven kunnen leiden met passende zorg en ondersteuning. En niet het gevoel hebben ‘te gast’ te zijn en zich te moeten voegen naar de structuur van het verpleeghuis. Er moet voldoende passende expertise aanwezig zijn voor de problematiek die mensen hebben. De huidige personeelsnorm gaf daartoe houvast en handvatten. Patiëntenfederatie Nederland vindt het onverstandig die norm nu los te laten voordat er een passend en volwaardig alternatief is waarmee kwaliteit geborgd blijft.”

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!