Patiëntenfederatie tekent nieuw kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en Ouderenzorg nog niet

De Patiëntenfederatie heeft nog onvoldoende vertrouwen in het ‘Kompas Samenwerken aan kwaliteit van bestaan. Thuis, in de wijk en in verpleeghuis.’ Dit kompas moet de kwaliteitskaders voor verpleeghuiszorg en wijkverpleging gaan vervangen. Ondanks de inzet van vele partijen en verschillende goede ambities, bevat het kader volgens de Patiëntenfederatie – zeker ten opzichte van de huidige kaders - te weinig toetsbare normen en criteria die inzicht geven in de kwaliteit van zorg voor cliënten en deze kunnen borgen: “Het kader is teveel vanuit de aanbieders geschreven en te weinig vanuit de cliënten.”

gevouwen handen van ouderen
'Het kader is teveel vanuit de aanbieders geschreven en te weinig vanuit de cliënten'

Van kader naar kompas

Het nieuwe kwaliteitskader dat te zijner tijd in werking zou moeten treden, dient als vervanger van de huidige kwaliteitskaders Wijkverpleging en Verpleeghuiszorg. De afgelopen maanden is daar hard aan gewerkt, met als resultaat het ‘Generiek kompas Samenwerken aan kwaliteit van bestaan. Thuis, in de wijk en in verpleeghuis.’

In die naam schuilt de twijfel die de Patiëntenfederatie bij dit huidige kader heeft: “Een kompas wijst je een richting op. En de richting die in dit kompas omschreven is, onderschrijven wij ook zeker. We zien de nut en noodzaak om een ontwikkeling in te zetten naar passende zorg, verbinding te leggen met informele zorg en meer technologie in te zetten. Dit is ook in lijn met de afspraken uit het Integraal Zorgakkoord. Maar tegelijkertijd ontbreekt het in dit kader aan concrete, toetsbare afspraken over belangrijke zaken waar cliënten op moeten kunnen rekenen. Wat ons betreft gooien we geen oude schoen weg voordat de nieuwe goed zijn,” aldus Dianda Veldman, directeur-bestuurder Patiëntenfederatie Nederland.

Minder houvast cliënten

Voorbeelden van belangrijke criteria waar volgens de Patiëntenfederatie te weinig concrete en toetsbare afspraken over gemaakt zijn, zijn personele samenstelling, de bereikbaarheid of toegankelijkheid van de zorg, kwalificatieniveaus van zorgverleners en vrijwilligers in verpleeghuizen en daarbuiten. Maar denk ook aan specifieke zaken die relevant zijn in verpleeghuizen, zoals medicatieveiligheid, pro actieve zorgplanning en wat de kwaliteit van leven is van cliënten (PROM-gegevens) en wat hun ervaringen zijn met de zorg (PREM-gegevens).

In de huidige kwaliteitskaders zijn voor verschillende onderwerpen concrete normen opgesteld. “Maar de ontwikkelagenda in het nieuwe kader is hier niet duidelijk genoeg over. Daardoor wordt het steeds minder transparant en dus minder toetsbaar of zorgaanbieders de goede kwaliteit leveren en zich aan afspraken houden. Gezien de kwetsbare groep mensen die gebruik maakt van deze zorg een ongewenste ontwikkeling,” aldus Veldman.

Meer perspectief van de cliënt nodig

De Patiëntenfederatie is niet de enige organisatie die het nieuwe kwaliteitskader niet toereikend vindt. Wat de Patiëntenfederatie betreft is het helder wat er nu moet gebeuren: “Voordat de bestaande kwaliteitskaders voor verpleeghuiszorg en wijkverpleging vervangen kunnen worden door het nieuwe kader is een flinke concretisering nodig,” aldus Veldman. “Hieruit moet helder worden waar cliënten op kunnen rekenen, wat we onder kwaliteit van de geleverde zorg verstaan en waar organisaties dus op aanspreekbaar zijn. Hiervoor is het onder andere van belang dat het perspectief van de cliënt een duidelijke stem krijgt in de verdere uitwerking.”

Hieronder de gezamenlijke brief van de Patientenfederatie Nederland met V&VN en Verenso over het niet-tekenen van het nieuwe kwaliteitskader.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!