Direct naar:

Zorg thuis en langer thuis

Als mensen verpleging en verzorging thuis nodig hebben, is het belangrijk dat ze kunnen kiezen voor hulp die past bij hun persoonlijke leefsituatie. Ze moeten weten dat ze een keuze hebben en  voldoende informatie hebben om te kunnen kiezen. De Patiëntenfederatie Nederland brengt het belang van informatie over kwaliteit, keuze-informatie, samen beslissen en meer gecontracteerde zorgaanbieders in de wijkverpleging onder de aandacht.

Dialoognota Ouder Worden 2020 - 2040

Onze toekomstvisie; meer mens, minder patiënt is uitgangspunt voor onze reactie op deze dialoognota. De titel van onze toekomstvisie vat precies samen waar het voor ons in de kern om gaat. Dé oudere bestaat niet. Maar we streven wel allemaal naar een goed en betekenisvol leven. Dat is ons punt van vertrek én aankomst in deze reactie. Eerst gaan we in op de voor ons belangrijke uitgangspunten. Dit doen we aan de hand van de vijf toekomstbeelden uit onze visie. Vervolgens beschrijven we onze aandachtspunten bij de dialoognota. Als laatste benoemen we onze criteria voor het toetsen van beleidsopties.

Langer thuis

Met het programma Langer Thuis wil de Rijksoverheid ouderen helpen zelfstandig oud te worden in hun vertrouwde omgeving met een goede kwaliteit van leven. In dit programma werken 21 partners samen. Patiëntenfederatie Nederland zet zich in het programma Langer Thuis in voor het vergroten van de regie van ouderen en mantelzorgers over wonen, leven en gezondheid.

Mijnkwaliteitvanleven.nl speelt een rol binnen dit programma. Het landelijk initiatief laat zien waar goede zorg om draait en vergroot de regie en zelfstandigheid van mensen door ze te helpen hun situatie in beeld te brengen. Via de website kunnen mensen zich aanmelden voor het invullen van een vragenlijst die ingaat op verschillende levensgebieden. De uitkomsten op landelijk en lokaal niveau bieden beleidsmakers in de zorg informatie over wat goed gaat en wat beter kan. Ook gebruikt het RIVM de geanonimiseerde data voor de Monitor Langer Thuis.

Kwaliteit

In 2019 is door de stuurgroep kwaliteitskader wijkverpleging het kwaliteitskader wijkverpleging opgesteld. Patientenfederatie Nederland neemt deel aan de stuurgroep die werkt aan de PREM wijkverpleging en ontwikkelen van nieuwe indicatoren.

PREM wijkverpleging

PREMs (Patient Reported Experience Measures) zijn vragenlijsten die gaan over de ervaring en beleving van de patiënt met de zorgaanbieder. Bijvoorbeeld op het gebied van informatieverstrekking, bejegening, inspraak en nazorg. Patiëntenfederatie Nederland zorgt dat het cliëntperspectief is geborgd zodat de vragen aansluiten bij wat mensen belangrijk vinden. Momenteel wordt de PREM uitgevraagd door zorgaanbieders en er zijn afspraken gemaakt over het publiceren van ingevulde PREM’s op ZorgkaartNederland, de grootste ervaringswebsite van de Nederlandse gezondheidzorg.

Indicatoren   

In 2020 ontwikkelt de Stuurgroep Kwaliteitskader Wijkverpleging drie nieuwe indicatoren voor de wijkverpleging. De Patientenfederatie zorgt voor de ontwikkeling van deze indicatoren en borgt het perspectief van de cliënt.

Keuze-informatie

Het is belangrijk dat mensen een bewuste keuze kunnen maken voor een zorgaanbieder en dat er keuze-informatie is.

Samen beslissen

Met partners uit de wijkverpleging maakt de Patiëntenfederatie keuze-informatie en een keuzehulp voor de wijkverpleging. Daarnaast zijn er pilots waarbij samen beslissen met Mijnkwaliteitvanleven.nl vorm wordt gegeven.

Gecontracteerde zorg

In de wijkverpleging zijn er veel verschillende zorgaanbieders, onder wie ongecontracteerde zelfstandigen zonder personeel. Om het aantal aanbieders die een contract hebben met een verzekeraar te verhogen, zijn er afspraken gemaakt in het Hoofdlijnakkoord Wijkverpleging. Met als doel wildgroei aan zorgverleners in de wijkverpleging te beperken en het aantal gecontracteerde zorgverleners te vergroten. Wanneer meer zorgaanbieders een contract met een zorgverzekeraar hebben, kunnen verzekeraars voldoende en gevarieerd zorgaanbod inkopen. Zo kan voor alle verzekerden de toegang tot kwalitatief goede zorg blijven.

Transparantie

Nieuwsberichten

Kamerbrieven en onderzoeken

Zorg voor zorgvuldige monitoring afspraken hoofdlijnakkoord

De minister heeft het plan om het wetsvoorstel Bevorderen Contracteren naar de Tweede Kamer te sturen. Met deze wetswijziging kan de overheid de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg vaststellen. Dit heeft gevolgen voor de vergoeding die verzekerden krijgen. Deze wetswijziging beperkt de vrijheid om zelf je zorgverlener te kunnen uitzoeken nu er een financiële prikkel wordt gegeven en is in dit stadium voorbarig.

Thuiswonende ouderen hebben last van slechte communicatie zorgverleners

Ouderen die nog zelfstandig thuis wonen, maar wel zorg of ondersteuning krijgen, vinden de samenwerking tussen zorgverleners vaak niet goed. Meer dan een op de drie vindt de onderlinge afstemming redelijk, matig of slecht, schrijft Patiëntenfederatie Nederland in een brief aan de Tweede Kamer.

Uit regelmatig onderzoek onder ouderen en mantelzorgers die zorg en/of ondersteuning krijgen, komen verbeterkansen voor het huidige beleid voor Langer thuis naar voren. Dit wordt onder de aandacht gebracht bij de Tweede Kamer.

Kwaliteit en keuze informatie verpleging en verzorging thuis

Dit rapport gaat over wat mensen die verpleging en verzorging thuis (Zvw) ontvangen belangrijk vinden. Wat verstaan zij onder kwaliteit en aan welke keuze-informatie hebben zij behoefte?

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!