Direct naar:

Waardevolle informatie verpleeghuiszorg

Het programma ‘Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg (KIK-V)’ ontwikkelt een nieuwe manier van informatie ophalen en uitwisselen. De kwaliteitsinformatie over de verpleeghuiszorg wordt nu nog te veel versnipperd uitgevraagd en gedeeld. Door de nieuwe manier van werken wordt de kwaliteitsinformatie betekenisvoller voor alle partijen.

Partijen willen met KIK-V een boost geven aan uniformiteit, hergebruik en snellere beschikbaarheid van informatie over kwaliteit van verpleeghuiszorg. En geeft daarmee meer waarde en duiding aan informatie voor cliënten en naasten, zorgaanbieders, verzekeraars en toezichthouders. Op 28 januari 2021 ondertekenden zeven ketenpartijen een convenant waarmee zij de afspraken over de nieuwe werkwijze hebben bezegeld.

Minder administratieve lasten
Het voordeel voor zorgorganisaties is dat zij door de nieuwe manier van werken minder tijd kwijt zijn aan allerlei administratieve processen en zich meer op de zorginhoudelijke aspecten van hun werk kunnen richten. Het voordeel voor cliënten en naasten is dat er betere keuze-informatie beschikbaar komt die kan ondersteunen bij het maken van een passende keuze voor een verpleeghuis. De nieuwe manier van informatieuitwisseling is een belangrijke ontwikkeling waarvan we verwachten dat er op termijn betere en beter vergelijkbare informatie voor cliënten beschikbaar zal komen.

Patientenfederatie Nederland is als ketenpartij betrokken bij het programma KIK-V. Dianda Veldman is lid van de ketenraad: ‘We zijn nauw betrokken en juichen de ontwikkeling op gebied van data-uitwisseling toe. We kijken uit naar de eerste resultaten van de nieuwe werkwijze. Wij verwachten via Zorgkaart Nederland en de keuzehulp Verpleeghuiszorg de informatievoorziening naar cliënten en hun naasten nog passender te kunnen maken’.

Verder bouwen
Het convenant is de start van de verdere uitvoering van het programma KIK-V. De betrokken ketenpartijen van KIK-V blijven de komende jaren samenwerken om de informatieuitwisseling verder te verbeteren.

Het convenant is ondertekend door Patiëntenfederatie Nederland, zorgaanbieders in de verpleeghuiszorg, brancheorganisatie Actiz, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en zorgkantoren, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Zorginstituut Nederland. Het ministerie van VWS is opdrachtgever van het programma. Brancheorganisaties en ledenorganisaties zoals ZorgthuisNL, Branchevereniging Kleinschalige Zorg, SPOT en PerSaldo steunen de nu gemaakte afspraken.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!