Leden van de Staten-Generaal...

'Het jaar 2017 stelt ons voor grote uitdagingen. Europa kampt met een ongekende vluchtelingenproblematiek. Ons land moet een veilige haven bieden aan verdrukten die oorlogsgeweld ontvluchten. We bieden mensen een huis, bed, bad en brood. En toegang tot onderwijs en zorg. Onderwijs om de toekomst voor hen en hun kinderen gemakkelijker te maken. Zorg om de noden van vandaag en morgen te kunnen lenigen.

Zorg is een van de grootste uitgavenposten van de Rijksbegroting. Het kabinet is er zich van bewust dat de grens aan de groei van de zorguitgaven nog niet in zicht is. Toch is er ruimte voor enig optimisme: de uitgavengroei vlakt af.

Maar er moet nog veel gebeuren. Wie kijkt naar de resultaten van Mijn Kwaliteit van Leven ziet dat zeven van elke tien mensen zich afvragen of zij straks nog wel de zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben. En mensen die nu van zorg afhankelijk zijn, krijgen lang niet altijd wat ze willen of wat nodig is. Het kabinet neemt zich voor hier met alle betrokkenen werk van te maken.

Dit betekent dat politiek, zorgverzekeraars en zorgverleners in gesprek gaan met patiënten en hun vertegenwoordigers. Wie weet beter welke zorg nodig is, dan zij die ervan afhankelijk zijn? Het kabinet neemt zich voor niet over maar met patiënten in gesprek te gaan over zorg. De informatie op ZorgkaartNederland kan daarbij leidend zijn. Wij zien drie centrale thema’s waar goede zorg aan moet voldoen.

Patiënten moeten kunnen kiezen; De zorg moet bereikbaar en betaalbaar zijn. En de patiënt moet worden gehoord.

Leden van de Staten-Generaal,
Het zijn deze drie thema’s die het kabinet als rode draad voor de zorg gaat gebruiken. De patiënt moet kunnen kiezen voor de beste zorgverlener, verzekeraar en behandeling. Het kabinet neemt zich voor deze kwaliteitsinformatie nog deze regeerperiode beschikbaar te krijgen. En voor iedereen toegankelijk te maken.

Bereikbaarheid en betaalbaarheid van zorg zijn van oudsher speerpunten van beleid. Mensen moeten gemakkelijk toegang hebben tot goede en betaalbare zorg en hulpmiddelen. We moeten voorkomen dat mensen zorg mijden omdat ze de kosten niet kunnen opbrengen. Teneinde de drempel voor zorg zo laag mogelijk te maken, neemt het kabinet zich voor het verplichte eigen risico in de zorgverzekering per direct af te schaffen. Tegelijk wordt een verbod van kracht op het vrijwillig eigen risico.

Het kabinet realiseert zich dat bovenstaande maatregelen voor chronisch zieken slechts een druppel op een gloeiende plaat betekenen: Zij betalen immers veel meer aan eigen bijdragen en hulpmiddelen Onze minister van Volksgezondheid komt nog dit begrotingsjaar met voorstellen om deze ongewenste opeenstapeling van zorgkosten te beëindigen.

Het kabinet neemt zich voor de mening van de patiënt vaker te betrekken bij het beleid. Leidraad wordt dat de zorg zich aanpast aan de wensen en noden van de patiënt. Helaas is het omgekeerde nu nog te vaak het geval. De zorg moet er zijn voor de patiënt. Want de patiënt is er niet voor de zorg.

Deze plannen worden niet vanzelf gerealiseerd. Wij kunnen dit niet zonder de patiënt doen. Onafhankelijke patiënten-participatie is hiervoor een eerste vereiste. Onze minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stuurt hiertoe voor de jaarwisseling een plan van aanpak naar uw Kamers. Inzet is de patiëntenbeweging te financieren uit premiegeld en niet langer uit algemene middelen en subsidie.

Leden van de Staten-Generaal,
De verkiezingen van maart 2017 leggen grote druk op het komende parlementaire jaar. Het kabinet neemt zich voor voortvarend aan het werk te gaan opdat de beleidsplannen tijdig door uw Kamers kunnen worden behandeld.

Moge Gods zegen op uw werk rusten.'


Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!