Taken van de vertegenwoordiger

Een vertegenwoordiger waakt over jouw belangen, wanneer je zelf geen besluiten kunt nemen over de zorg of de zorg niet kunt regelen. Hij beslist over jouw verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Hulpverleners vragen hiervoor zijn instemming/ toestemming.

Jouw vertegenwoordiger

  • onderhoudt contacten met jouw hulpverleners
  • beslist mee over een medische behandeling, geeft hier toestemming voor
  • overlegt met jouw hulpverleners over het zorgplan
  • let erop dat je de afgesproken zorg krijgt
  • kan actie ondernemen als hij dat nodig vindt. Bijvoorbeeld wanneer er fouten gemaakt (dreigen te) worden

Hoe handelt een vertegenwoordiger?

De vertegenwoordiger (een curator, mentor, schriftelijk gemachtigde of niet-benoemde vertegenwoordiger) is meestal een bekende. Hij kent jouw opvattingen en levensgeschiedenis, of zal zich hierin verdiepen. De vertegenwoordiger heeft een vertrouwensrelatie met jou, overlegt met jou en probeert je zo goed mogelijk te informeren. Als je nog zelf kunt beslissen, dan stimuleert en ondersteunt hij je hierbij. Kun je niet meer zelf beslissen, dan beslist jouw vertegenwoordiger zoals je dat zou willen. Hij is wettelijk verplicht om als goed vertegenwoordiger te handelen. Doet hij dit niet, dan kan de hulpverlener in jouw belang anders besluiten of een andere vertegenwoordiger aanwijzen. Dit laatste komt zelden voor.

Een vertegenwoordiger kan niet over alle medische vragen voor jou beslissen. Zo kan geen enkele vertegenwoordiger aan een dokter vragen om euthanasie te verlenen. Wel kan een schriftelijk gemachtigde, mentor of curator jouw euthanasieverklaring uitleggen. Een mentor mag soms wel beslissen over een abortus of sterilisatie, wanneer hij hiermee ernstige problemen kan voorkomen.

De rechten van de vertegenwoordiger

De vertegenwoordiger heeft rechten die hem helpen deze functie goed uit te oefenen. Zo moet de arts hem op de hoogte houden van hoe jouw ziekte verloopt. Hij krijgt alle informatie die noodzakelijk is om voor jou te kunnen beslissen. Verder heeft hij recht op inzage en een kopie van (een gedeelte van) het dossier.
Hij krijgt alleen de gegevens die nodig zijn om jou te vertegenwoordigen. Ook mag de vertegenwoordiger bij de behandeling aanwezig zijn, zo lang dat jouw privacy niet schaadt. Dit wordt vooraf besproken met de hulpverlener. De vertegenwoordiger kan ook gebruikmaken van jouw klachtrecht. Als hij denkt dat er fouten zijn gemaakt bij de behandeling, kan hij daar een klacht over indienen.

Wat gebeurt er als u het niet eens bent met de vertegenwoordiger?

Je kunt het oneens zijn met een besluit van de vertegenwoordiger over jouw behandeling of zorg. Als je een bepaalde behandeling niet wilt ondergaan, dan zullen de hulpverlener en vertegenwoordiger dit moeten accepteren. Alleen als een behandeling ernstige gevolgen/nadelen voor je kan voorkomen, mogen de hulpverlener en de vertegenwoordiger tegen jouw wil besluiten tot een behandeling.

Voorbeeld - Toediening insuline

Een patiënte verblijft vrijwillig in een psychiatrische instelling. De patiënte heeft ook suikerziekte. Omdat zij in de war is, ontkent zij dat ze diabetes heeft. De vrouw weigert dan ook insuline te injecteren. De vertegenwoordiger vindt dat zij insuline moet krijgen, omdat ze anders gevaar loopt. Een hulpverlener van de instelling dient haar de insuline toe, in overleg met haar vertegenwoordiger maar zonder haar toestemming.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!