Zorgverzekeringen

Iedereen is wettelijk verplicht een basiszorgverzekering af te sluiten. Deze verzekering dekt bijna alle noodzakelijke zorg. De Tweede Kamer stelt jaarlijks het verzekerde pakket vast. Zorgverzekeraars bepalen zelf de premie voor de basisverzekering en hebben een acceptatieplicht. Voor mensen die weinig inkomen hebben, is er zorgtoeslag. Je kunt als verzekerde een aanvullende verzekering afsluiten voor bijvoorbeeld mondzorg of fysiotherapie. Dit is een vrijwillige keuze, hier geldt geen acceptatieplicht voor zorgverzekeraars.

Patiëntenfederatie Nederland vindt dat iedereen makkelijk toegang moet hebben tot goede en betaalbare zorg en hulpmiddelen. En dat informatie over zorgverzekeringen duidelijk en bruikbaar is, zodat mensen makkelijk de best passende zorgverzekering kunnen kiezen.

Inbreng Patiëntenfederatie bij internetconsultatie over het Wetsvoorstel bevorderen zorgcontractering

Het wetsvoorstel bevorderen zorgcontractering raakt keuzemogelijkheden voor patiënten in de zorg. Voor Patiëntenfederatie Nederland telt dat alle patiënten recht hebben op optimale zorg, dichtbij huis als het kan, verder weg als het nodig is. Ongeacht de vraag wie die zorg geeft en waar. Geef patiënten een ruime en gevarieerde keuze uit zorg van goede kwaliteit, transparantie over de kwaliteit van de zorg en goede voorlichting over contractering. En biedt patiënten die dat willen, ruimte om zorg van ongecontracteerde zorgverleners te ontvangen.

Toegankelijke en betaalbare zorg

Iedereen moet makkelijk toegang hebben tot goede en betaalbare zorg en hulpmiddelen. De Patiëntenfederatie pleit voor toegankelijke en betaalbare zorg. Steeds vaker hebben mensen moeite met het betalen van al hun zorgkosten. Sommigen mijden zelfs zorg of stellen zorg uit omdat ze de kosten niet kunnen betalen. Mensen met een chronische aandoening of beperking betalen altijd volledig het eigen risico. En naast hun zorgpremie vaak ook eigen bijdragen en zorg die zij zelf kopen. Aan die stapeling van zorgkosten moet een einde komen. Ook willen we dat het verplicht eigen risico wordt verlaagd.

Afschaffen collectiviteitskorting

Patiëntenfederatie Nederland is blij met het voornemen van minister Van Ark van Medische Zorg om de collectiviteitskorting op de basiszorgverzekering af te schaffen. De korting die collectieven krijgen wordt namelijk grotendeels betaald uit premiegeld van mensen die niet in een collectief zitten. De Patiëntenfederatie vindt dat oneerlijk en onredelijk.

Ook wil de Patiëntenfederatie aandacht voor de invloed van verzekerden op het zorginkoopproces door zorgverzekeraars. De ervaringen van verzekerden kunnen beter worden gebruikt bij de zorginkoop. Deze ervaringen zijn zichtbaar op ZorgkaartNederland.

Op tijd contracten sluiten

Vaak lukt het zorgverzekeraars en zorgaanbieders niet om alle contracten op tijd af te sluiten. Dit is voor iedereen vervelend. Vooral voor de patiënt die een natura- of combipolis heeft. Bij deze polissen wordt de zorg vergoed als de zorgaanbieder een contract heeft met de zorgverzekeraar. Als de verzekerde een zorgaanbieder kiest die geen contract heeft met de zorgverzekeraar, wordt slechts een deel van de gemaakte kosten vergoed.

Als de patiënt het jaarlijkse polisaanbod krijgt van de zorgverzekeraar, wil hij weten of zijn verzekering toegang biedt tot de zorgaanbieders van zijn keuze. Wij pleiten ervoor dat de zorg volledig wordt vergoed als mensen niet op tijd konden weten dat het contract is geëindigd.

Zorginkoop borgen van betaalbare kwaliteit en keuzevrijheid

Zorginkoop moet bijdragen aan betaalbare kwaliteit en keuzevrijheid. De discussie over de balans tussen deze elementen speelt vanaf de introductie van de Zorgverzekeringswet. Actueel is een wet die nog in de maak is: Bevorderen Contracteren. Deze wet moet het voor patiënten minder aantrekkelijk maken om voor een ongecontracteerde zorgaanbieder te kiezen. Het gaat dan om sectoren waar sprake is van een wildgroei van zorgaanbieders.

Patientenfederatie Nederland staat achter het streven van verzekeraars voldoende en gevarieerd aanbod van gecontracteerde zorg in te kopen. Zodat voor verzekerden de toegang tot kwalitatief goede zorg mogelijk blijft. Maar nieuwe wetgeving vindt de Patiëntenfederatie voorbarig.

Omzetplafond

Een omzetplafond is het maximaal aantal behandelingen dat zorgaanbieders mogen uitvoeren volgens het contract met een zorgverzekeraar. Als zorgaanbieders over het afgesproken maximum heen gaan, vergoedt de zorgverzekeraar de behandelingen niet. De zorgaanbieder kan een patiëntenstop inlassen of er ontstaat een langere wachttijd. Mensen lopen het risico dat ze dat jaar niet meer bij de betreffende zorgaanbieder terechtkunnen.

Zorgdragen voor informatie over omzetplafond

Zorgverzekeraars spreken soms een omzetplafond met zorgaanbieders af. Hierover moet duidelijke informatie zijn wanneer de patiënt een verzekering afsluit. De verzekeraar moet informatie geven over de gevolgen van de omzetplafonds in de polisvoorwaarden.

De zorgaanbieder moet informatie geven over de voor hen geldende omzetplafonds. Ook moet op de website van de zorgaanbieder te vinden zijn voor welke soort behandeling en voor welke zorgpolis de zorgaanbieder het omzetplafond heeft bereikt.

Patiëntgerichte zorginkoop: hoe doe je dat?

Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben samen een handreiking Patiëntgerichte Zorginkoop ontwikkeld. Beiden vinden het belangrijk dat patiënten zich herkennen in het inkoopbeleid van zorgverzekeraars. Patiëntorganisaties kunnen hier een rol in spelen, zij vertegenwoordigen de patiënt. Sommige zorgverzekeraars nodigen patiëntenorganisaties al uit en gaan in gesprek over hoe patiëntervaringen te benutten bij zorginkoop. Dat is een goede ontwikkeling, want patiënten hebben unieke kennis en ervaringen die kunnen bijdragen aan betere zorg.

De handreiking helpt patiëntorganisaties en zorgverzekeraars op weg naar patiëntgerichte zorginkoop. De online publicatie geeft uitleg over zorginkoop en patiëntparticipatie plus voorbeelden, praktische tips en handige tools. Bijvoorbeeld over hoe kunnen zorgverzekeraars rekening houden met de wensen en behoeften van patiënten in de zorginkoop? Hoe kunnen zij de ervaringen van patiënten zo effectief mogelijk ophalen en inzetten? En hoe kunnen patiëntenorganisaties zich goed voorbereiden op een goede inbreng van patiënten in dit inkoopproces? Wat kan en mag je van elkaar verwachten? Er is een versie voor patiëntenorganisaties en een versie voor zorgverzekeraars.

Handreiking Zorginkoop voor patiëntenorganisaties

Deze handreiking helpt patiëntorganisaties (en zorgverzekeraars) op weg naar patiëntgerichte zorginkoop. Je krijgt uitleg over hoe zorgverzekeraars zorg inkopen en over patiëntparticipatie. Daarnaast vind je voorbeelden, praktische tips en handige tools.

Handreiking Zorginkoop voor zorgverzekeraars

Als zorgverzekeraar krijg je uitleg over patiëntenparticipatie. Daarnaast vind je voorbeelden, praktische tips en handige tools. Hoe kun je de ervaringen van patiënten zo effectief mogelijk ophalen en inzetten? Deze handreiking helpt zorgverzekeraars op weg.

Duidelijke en bruikbare informatie

De Patiëntenfederatie vindt dat informatie over zorgverzekeringen duidelijk en bruikbaar moet zijn en heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van de Zorgverzekeringskaart. Met de juiste informatie kan iedereen een passende zorgverzekering kiezen. De Zorgverzekeringskaart geeft de verzekerde heldere informatie over de verzekeringspolis.

Zorgverzekering kiezen

Het kiezen van een geschikte zorgverzekering blijkt lastig. Een op de vijf mensen heeft moeite een goede zorgverzekering te kiezen. Er zijn ontzettend veel verzekeringen en de vraag is dan: wat te kiezen? Wat past bij mij? Iets meer dan de helft van de mensen onderzoekt dan ook niet of er een beter passende zorgverzekering is dan de verzekering die de eigen zorgverzekering aanbiedt. 42 procent zegt tevreden te zijn met de verzekering. Anderen geven aan dat ze bang zijn dat ze niet worden geaccepteerd voor een (aanvullende) verzekering bij een andere verzekeraar. Voor de basispolis geldt een acceptatieplicht. Voor de aanvullende polis hanteert bijna iedere verzekeraar een toelatingsprocedure.

Om bewust te kiezen, moet je weten wat er zoal mag en kan. Verschillende vragen die te maken hebben met kiezen en overstappen beantwoorden mensen in het bovenstaande onderzoek meestal goed. Misverstanden lijken zich voor te doen rond de collectieve verzekering. Daar ben je niet altijd voordelig mee uit, terwijl bijna de helft van de deelnemers denkt van wel. Ook weet een derde van de deelnemers niet dat je ieder jaar opnieuw je vrijwillig eigen risico kan aanpassen of dat je lang niet altijd een gezondheidsverklaring nodig hebt, als je een aanvullende verzekering wilt sluiten.

ZorgkaartNederland Externe link:zorgkaartnederland.nl

Mensen kunnen op ZorgkaartNederland hun ervaring delen over hun zorgverzekeraar. ZorgkaartNederland is een website van de Patiëntenfederatie. Op basis van deze informatie kunnen zorgverzekeraars hun dienstverlening verbeteren.

Nieuwsberichten

Kamerbrieven en onderzoeken

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!