Volgens ons

Meepraten in de gemeente

Sinds 2015 kan je bij de gemeente terecht voor zorg en ondersteuning. Maar ook voor jeugdzorg en meedoen in de samenleving. Gemeenten zijn verplicht om burgers te betrekken bij het maken van beleid. Hier vindt u informatie, hulpmiddelen en tips voor als u namens uzelf en anderen mee praat in uw gemeente.

Volgens ons

Patiëntenfederatie Nederland vindt het belangrijk dat in het maken van zorgbeleid en in de zorg zelf de mensen om wie het gaat centraal staan.  Voor zorg vanuit gemeente is hierbij meer aandacht nodig voor het realiseren van zorg die past bij het leven van mensen, het vinden en benutten van onafhankelijke cliëntondersteuning en de betaalbaarheid van de zorg. Voor zorg die past bij het leven van mensen, is nodig dat gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars meer samenwerken. Dit om regeldruk voor cliënten en mantelzorgers zo veel mogelijk te beperken en een vloeiende toegang tot de best passende zorg te organiseren.

Zelf woning kunnen kiezen is cruciaal voor tevredenheid

Mensen met een beperking, een chronische ziekte of psychische aandoening zijn gemiddeld minder tevreden over hun woning dan mensen zonder een beperking. Dat blijkt uit de meldactie Wonen naar wens? van Ieder(in), Mind en de Patiëntenfederatie Nederland. De lagere score wordt onder meer veroorzaakt doordat een deel van de achterban niet zelf heeft kunnen kiezen voor de woning of woongroep. Er is dan voor ze gekozen door bijvoorbeeld de zorginstelling, een gemeentelijke instantie of een familielid.

OudereAanTafelIn het VN-verdrag Handicap – dat sinds 2016 in Nederland van kracht is – staat het recht op (zelfstandig) wonen beschreven. Volgens het verdrag hebben mensen met een beperking, een chronische ziekte of psychische aandoening het recht om zelf hun verblijfplaats te kiezen en te kiezen waar en met wie ze willen wonen. Uit de meldactie blijkt dat deze keuzevrijheid nog lang niet voor iedereen is gerealiseerd. 16% heeft niet zelf voor de eigen woonruimte kunnen kiezen. Van de mensen die in zorginstellingen wonen, is dat zelfs 62%.

Dit gebrek aan keuzevrijheid heeft gevolgen voor de tevredenheid over de eigen woning en de woonomgeving. Maar liefst 34% van degenen die niet zelf hebben gekozen, is ontevreden met de woning. Bij de mensen die wel hebben kunnen kiezen, is dat rond de 10%.

Over het geheel genomen zijn mensen met een beperking, zoals gezegd, minder tevreden met hun woning en woonomgeving dan mensen zonder een beperking. Volgens het CBS geven mensen zonder beperking hun woning en woonomgeving een 8; mensen met een beperking geven woning en woonomgeving gemiddeld een 7,1.

Mensen met een beperking willen dan ook vaker dan gemiddeld verhuizen. Bij 28% van de deelnemers die willen verhuizen, is de beperking de reden van de verhuiswens. De belangrijkste redenen waarom men nog niet is verhuisd, zijn: het beperkte aanbod van geschikte woningen, de hoge kosten en de zware belasting van het verhuizen zelf.

Als mensen naar een woonomgeving verhuizen die echt passend is, levert dat veel op. Dit zegt bijvoorbeeld iemand die voor het eerst zelfstandig is gaan wonen: ‘Het bood mij een veilig omgeving waarin ik mezelf weer op een positieve manier kon ervaren. Ik had eindelijk een plek voor mezelf, waarin ik zelf kon bepalen welke regels er waren’

Aanbevelingen
De samenstellers van het rapport benadrukken bij hun aanbevelingen dat de keuzevrijheid van mensen met een beperking meer moet worden gerespecteerd. Zo zouden ook instellingen hun bewoners inspraak moeten geven in waar en met wie zij willen wonen. Verder pleiten ze voor uitbreiding van het aanbod van geschikte woningen en woonvormen.

> Lees hier de rapportage van deze meldactie

Meer weten over het thema wonen?
Op de gezamenlijke website van Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in) en MIND is veel informatie te vinden over goed wonen voor mensen met een ziekte, aandoening of beperking. De website laat de resultaten zien van het samenwerkingsproject PGWS. Daarnaast zijn er veel tips te vinden in de vorm van handreikingen voor (lokale) belangenbehartigers om goed wonen in de regio te bevorderen.

> Ga hier naar de website Goed wonen voor iedereen

Betaalbaarheid zorg

Patiëntenfederatie Nederland vindt het belangrijk dat de zorg betaalbaar blijft. Voor chronisch zieken en mensen met een beperking blijven de zorgkosten zich opstapelen. Naast het eigen risico en de zorgpremie betalen zij forse eigen bijdragen voor medicijnen, hulpmiddelen, Wmo en Wlz, en kosten voor niet verzekerde zorg zoals de fysiotherapeut en de tandarts. Daarnaast vallen andere leefkosten, zoals bijvoorbeeld voor aangepaste kleding en dagelijkse hulpmiddelen dikwijls ook hoger uit. In de praktijk zien we dat ook (inwonende) mantelzorgers en gezinsleden de dupe zijn van de stapeling van zorgkosten.

In een gezamenlijke brief van Ieder(in), Per Saldo, MIND, Mezzo en Patiëntenfederatie Nederland wordt de kamer opgeroepen om een einde te maken aan de opeenstapeling van zorgkosten en eigen bijdragen die chronisch zieken, mensen met een beperking of psychische aandoening moeten betalen.

Link naar nieuwsbericht: https://www.patientenfederatie.nl/nieuws/dringend-beroep-op-tweede-kamer

Link naar kamerbrief: https://www.patientenfederatie.nl/images/17-0315_Brief_cie_VWS_stapeling_en_zorgmijden.pdf

 

Cliëntondersteuning

Daarnaast vindt de Patiëntenfederatie het belangrijk dat mensen ondersteuning krijgen in hun zoektocht naar passende zorg.

Mensen die zorg nodig hebben  en nog thuis wonen, hebben vaak veel steun aan iemand die met ze meedenkt over de zorg en ondersteuning die ze nodig hebben en het regelen daarvan. Zo’n onafhankelijke hulp kan ze helpen de weg te vinden in het oerwoud aan regels. Maar te vaak weten mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben niet dat ze recht hebben op gratis hulp.

Dat blijkt ook uit een onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland. Uit het onderzoek blijkt dat driekwart van de mensen die gebruik hebben gemaakt van onafhankelijke cliëntondersteuning daar heel tevreden over is. Maar helaas blijkt dat meer dan de helft van de mensen die recht zouden hebben gehad op cliëntondersteuning niet wist dat het bestaat.

Patiëntenfederatie Nederland roept de politiek op om met gemeenten en zorgverzekeraars te bekijken hoe de onafhankelijke cliëntondersteuning beter bekend kan worden gemaakt.

Link naar nieuwsbericht: https://www.patientenfederatie.nl/nieuws/clientondersteuning-vaak-niet-te-vinden-maar-het-helpt-wel

 

 

Panellid worden

Word nu ook lid van ons panel. Uw mening draagt bij aan een betere zorg. Deelname is gratis en nooit verplicht.

Aanmelden Inloggen

Vragen of klachten?

Neem contact op met het Nationale Zorgnummer. Bel 0900 2356780 (20ct/gesprek) of mail. Wij geven u onafhankelijk advies en betrouwbare informatie.

Zoek op trefwoord of thema in de Kennisbank. De meest uitgebreide Kennisbank van de zorg.

Zoek in de kennisbank